MINISTERUL EDUCAŢIEI
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC GERHARDINUM
TIMIŞOARA 300004
P-ţa Regina Maria Nr.1.
Tel: 0256/201986; Fax: 0256/295777
Nr. 393 din 31.03.2021

ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A LICEU 2021

1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unităţile de învăţământ cu profil vocaţional teologic, graficul admiterii şi alte informaţii legate de aceasta vor fi anunţate pe pagina web www.gerhardinum.ro .
2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la liceele teologice romano-catolice, absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.
3) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidaţii vor susţine, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă.

4) Interviul/colocviul/proba orală constă în:
a) verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic.

5) Proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).
6) Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

Înscriere la proba de aptitudini

  1. Anexă la fișa de înscriere la liceu (se eliberează de la școala gimnazială de proveniență)
  2. Certificatului de naştere elev – copie
  3. Carte de identitate – copie
  4. Certificatul de botez
  5. Recomandare din partea preotului paroh
  6. Fișă medicală în original
  7. Declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte

Înscriere la liceu (în urma examenului de aptitudini şi Evaluării Naţionale)
1. Fișa de înscriere la liceu – Media generală şi notele obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
2. Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)

CALENDARUL DE ÎNSCRIERE
Etapa I
Înscrierile pentru admitere se fac în perioada 7-14 iunie 2021, între orele 8.00-16.00, la secretariatul Liceului Teologic Romano-Catolic “GERHARDINUM”. Documentele de înscriere pentru probele de aptitudini se poate trimite și prin mijloace electronice de comunicare sau prin poștă. Candidaţii vor participa la un interviu care se va desfăşura în data de 18 iunie 2021, între orele 9.00-14.00. Rezultatele vor fi afişate în data de 18 iunie 2021, la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic “GERHARDINUM”.

Etapa a II-a
Înscrierea se va desfăşura în perioada de 29 iulie 2021, proba de aptitudini în 30 iulie 2021 (interviul). Rezultatele vor fi afişate în 2 august 2021.

Timişoara, la 10 mai 2021

prof. Kocsik Zoltan-Iosif                      Preasfinţitul  Pál Iosif-Csaba
director                                                  Episcop de Timişoara

2.2. Declaratie regulament_ADMITERE

3. Declaratie date pers_ADMITERE

4. Fisa_Admitere_2021_liceu