Romfilatelia, în parteneriat cu Oficiul Poștal al Statului Vatican, va introduce în circulație vineri, 31 mai 2019, emisiunea comună de mărci poștale România-Vatican 2019. Vizita Apostolică a Papei Francisc în România.
Emisiunea este alcătuită dintr-o coliță valoroasă, a cărei valoare nominală este de 11,50 lei.
După două decenii de la ultima vizită a unui Suveran Pontif în România, un nou Papă va vizita țara noastră în perioada 31 mai – 2 iunie.
Papa Francisc va fi prezent pentru prima dată în „Grădina Maicii Domnului”, așa cum a fost numită România de către Papa Ioan Paul al II-lea în Vizita Apostolică din luna mai a anului 1999. La vremea aceea, România nu era membră a Uniunii Europene, dar vizita Papei s-a desfășurat sub semnul unității, plasând România în atenția mass-mediei internaționale.
În fața Catedralei Patriarhale, Patriarhul Teoctist îi mărturisea Suveranului Pontif că îl primește „pe această vatră de lumină a neamului românesc, martori având, alături de noi, ierarhii, clerul și poporul de față. În persoana Sanctității Voastre, primim și cinstim Biserica lui Hristos”.
Vizita s-a încheiat într-o comuniune, o fraternitate adevărată, o apropiere unică în istoria Bisericilor Ortodoxă și Catolică, manifestată puternic în zona Parcului Izvor din Capitală, unde mii de ortodocși și catolici scandau cu o vibrantă emoție: „Unitate, unitate!”. Referindu-se la acest moment, Arhiepiscopul Mitropolit Ioan Robu amintește: „Ecoul «unitate» rămâne. Deși la suprafață nu vedem mare lucru, totuși rămâne în inimile și în mințile oamenilor această chemare la unitate, exprimată într-un fel sau altul. Dar este o realitate: vrem acest lucru.”
Despre vizita Papei Francisc se poate spune cert că ea nu este o repetiție a ceea ce am trait în urmă cu două decenii. Este un nou Papă și vom participa la un eveniment deosebit cu un puternic ecou în țară și în afara ei.
Numele Suveranului Pontif vine de la Sfântul Francisc de Assisi. Așa cum a explicat Papa însuși, a ales acest nume din trei motive: pentru că Sfântul Francisc îi prețuia foarte mult pe săraci, era un om al păcii și nutrea un profund respect față de întreaga creație. Și, într-adevăr, săracii, pacea și grija pentru creație sunt o prioritate pentru Papa Francisc.
Locașurile de cult catolice înscrise în programul de vizită al Papei Francisc sunt Catedrala Sfântul Iosif din București și așezămintele de cult catolic din Iași, Blaj și Șumuleu-Ciuc. În spațiul sfințit al Catedralei Naționale va fi rostită rugăciunea „Tatăl nostru”.
Sloganul acestei vizite „Să mergem împreună!” este un îndemn la comuniune și la cooperarea tuturor, indiferent de apartenență religioasă sau etnie, pentru urmărirea binelui comun, a păcii și bunei înțelegeri.
Pe 2 iunie, pe Câmpia Libertății de la Blaj, Suveranul Pontif va oficia beatificarea celor șapte episcopi greco-catolici martiri: Vasile Aftenie, Valeriu Traian Frențiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu. „Este o mare bucurie nu numai pentru Biserica Greco-Catolică” – a mărturisit PS Mihai Frățilă, Episcop greco-catolic de București -, „ci și pentru orice om de bună voință care înțelege că jertfa lor a fost jertfa unei Românii demne care trebuie întotdeauna recunoscută”.

x x x x

Emissione congiunta Romania-Vaticano 2019. Visita Apostolica del Santo Padre Francesco in Romania.
La Romfilatelia, in collaborazione con le Poste dello Stato della Città del Vaticano, metterà in circolazione venerdì, 31 maggio 2019, l’emissione congiunta di francobolli Romania-Vaticano 2019. Il Viaggio Apostolico del Santo Padre Francesco in Romania.
L’emissione è composta da un foglietto dentellato il cui valore nominale è di RON 11,50.
Due decenni dopo l’ultima visita di un Sommo Pontefice in Romania, un nuovo Papa visiterà il nostro Paese nel periodo 31 maggio – 2 giugno.
Il Papa Francesco sarà per la prima volta nel „Giardino della Madre di Dio”, come fu chiamata la Romania dal San Giovanni Paolo II durante la Sua Visita Apostolica nel mese di maggio dell’anno 1999. A quel tempo, la Romania non era membro dell’Unione Europea, ma la Visita del Papa avvenne sotto il segno dell’unità, ponendo la Romania all’attenzione dei media internazionali.
Di fronte alla Cattedrale Patriarcale, il Patriarca Teoctist ha detto al Sommo Pontefice di riceverLo „in questo focolare di luce del nostro popolo, avendo come testimoni accanto a noi, i «Gerarchi», il clero ed il popolo presente. Nella persona della Santità Vostra riceviamo ed onoriamo la Chiesa di Cristo”.
La Visita si è conclusa in comunione, vera fraternità, e con un riavvicinamento unico nella storia delle Chiese Ortodossa e Cattolica, fattosi visibile nell’area del Parco Izvor della Capitale, dove migliaia di Ortodossi e Cattolici hanno scandito con una vibrante emozione: „Unità, unità!”. Facendo riferimento a questo momento, l’Arcivescovo Metropolita Ioan Robu ricorda: „ L’eco dell’appello all’«unità» permane. Anche se in superficie non si vede molto, tuttavia rimane nei cuori e nelle menti degli uomini questa chiamata all’unità, espressa in un modo o nell’altro. Ma c’è una realtà: noi vogliamo questa cosa.”
Sulla Visita del Santo Padre Francesco si può dire con certezza che non è una ripetizione di ciò che abbiamo vissuto due decenni fa. È un nuovo Papa e parteciperemo a un evento speciale con un forte eco nel Paese e all’estero.
Il nome del Sommo Pontefice è inspirato a San Francesco d’Assisi. Come lo stesso Papa ha spiegato, ha scelto questo nome per tre motivi: perché San Francesco apprezzava molto i poveri, era un uomo di pace e nutriva profondo rispetto per l’intera creazione. E, in effetti, i poveri, la pace e la cura per la creazione sono una priorità di Papa Francesco.
Le chiese riportate nel Programma della Visita del Santo Padre sono le Cattedrali di San Giuseppe di Bucarest, quelle di Iași e di Blaj, e il Santuario mariano di Șumuleu-Ciuc. Nello spazio santificato della Cattedrale Nazionale verrà recitata la preghiera „Padre Nostro”.
Il Motto di questa Visita „Camminiamo insieme!” – „Să mergem împreună!” è un invito alla comunione e alla cooperazione di tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa o etnica, per il perseguimento del bene comune, della pace e della buona volontà.
Il 2 giugno 2019, nel Campo della Libertà a Blaj, il Sommo Pontefice celebrerà la Beatificazione di sette Vescovi Martiri Greco-Cattolici: Vasile Aftenie, Valeriu Traian Frențiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu e Iuliu Hossu. „È una grande gioia non solo per la Chiesa Greco-Cattolica” in Romania – confessò PS Mihai Frățilă, Vescovo greco-cattolico di Bucarest, ma anche tutti gli uomini di buona volontà che capiscono che loro sacrificio è stato il sacrificio di una Romania dignitosa che deve sempre essere riconosciuto”.