A temesvári székeskáptalan a csanádi egyházmegye káptalanjának történelmi utóda a mai Románia területén. A kanonokok száma az évszázadok során változott. A káptalan alapítója Szent Gellért, e vidék első latin rítusú püspöke, ám az egyházi testület Csanád 1550-es oszmán megszállásával megszűnt. A káptalan működését hivatalosan 1723-ban VI. Károly császár (III. Károly magyar király) indította újra, első székhelye Szegeden, a Szent Dömötör templomban volt. Temesvárra költözésre 1740-ben került sor, Mária Terézia császárné jóvoltából, amit a csanádi püspökség Szegedről a Bega-parti városba való áthelyezése is elősegített. A székeskáptalanban található helyek különböző elnevezései régi feladatköröknek felelnek meg, amelyek közül néhány ma is létezik, és amelyeket az ezekkel a feladatokkal megbízott papok látnak el.
Február 24-én, szombaton, Szent Gellért vértanú püspök oltárra emelésének ünnepén a temesvári Szent György székesegyházban a 18.30 órakor kezdődő ünnepélyes pontifikális vesperáson került sor az új kanonokok, azaz a székeskáptalan új tagjainak beiktatására. Erre azért volt szükség, mert a káptalan tizenkét aktív kanonoki helye közül az elmúlt évek során hat megüresedett. A székesegyház szentélyében lévő kanonoki stallumokat elfoglaló lelkipásztorokat Pál József Csaba megyés püspök 1878. számú rendelete által nevezte ki.
Ennek megfelelően a székeskáptalant a következő kanonokok alkotják:
PRAEPOSITUS MAIOR (nagyprépost): Msgr. DIRSCHL Johann általános helynök, temesi főesperes, temesvár-belvárosi plébános;
PRAEPOSITUS MINOR (kisprépost): SZILVÁGYI Zsolt pasztorális helynök, temesvár-józsefvárosi plébános;
CANONICUS LECTOR (olvasókanonok): Msgr. AUGUSTINOV Gjuka, a temesvári bolgár személyi plébánia plébánosa;
CANONICUS CANTOR (éneklőkanonok): LAUŠ Nikola püspöki irodaigazgató, ökonómus;
CANONICUS CUSTOS (őrkanonok): JÄGER Adalbert, csanádi esperes, temesvár-újkissodai plébános;
CANONICUS ARCHIDIACONUS (székesegyházi kanonok): KIRÁLY Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános;
CANONICUS SENIOR: KAPOR János kisjenői plébános;
CANONICUS IUNIOR: FILIP Dorin Gyula temesvár és dettai esperes, csáki plébános;
CANONICUS ALEXANDRINUS SENIOR: MIRCIOV Sebastian óbesenyői plébános;
CANONICUS ALEXANDRINUS IUNIOR: BENE Tamás csanádi plébános;
CANONICUS CAROLINUS SENIOR: PĂLIE Veniamin hegyvidéki főesperes, a resicabányai Havas Boldogasszony plébánia plébánosa;
CANONICUS CAROLINUS IUNIOR: KOCSIK Zoltán, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója, a piarista templom igazgatója.

A tiszteletbeli kanonokok kollégiumát kiegészíti dr. Toman Zoltán, aki Rómában a Szentszék szolgálatában álló egyházmegyés pap, dr. Bakó László, iratosi plébános, az Egyházmegyei Bíróság officiálisa. A fent említett rendelettel Pál József Csaba temesvári megyés püspök két prebendáriust is kinevezett Matieș Marin szörényi esperes, karánsebesi plébános és Bărbuț Augustin helyettes ökonómus, a temesvári Szentháromság plébánia plébánosa személyében.
A latin, román, magyar és német nyelven celebrált vesperáson részt vett az egyházmegyés papok egy csoportja, a zenei szolgálatot Bajkai-Fábián Róbert székesegyházi orgonista és Leonard Agigheoleanu hegedűművész látta el.
A beiktatási szertartás kezdetén Pál József Csaba megyés püspök üdvözölte Martin Roos ny. főpásztort és Kóbor György ny. általános helynököt, a csáki Caritas szervezet igazgatóját, és elmondotta: – Székesegyházunk számára ez egy különleges pillanat, mert ezek a paptestvéreink, akik az egyházmegyénkben szolgálnak, mostantól a székesegyházunkban is szolgálnak. Örömmel látom, hogy Önök, kedves hívek, elkísérték őket és velük vannak itt, egyházmegyénk szívében. Imádkozzanak értük, hogy a szolgálat, az alázatosság és az odaadás példaképei legyenek.
Ezt követően a székeskáptalan tagjai letették az esküt az egyházmegye főpásztora előtt, majd a kanonoki mozzetta (gallér) átadása következett az újonnan kinevezett tagoknak, illetve a káptalani jelvény átnyújtása: – Fogadjátok a kanonoki keresztet, székeskáptalanunk jelvényét, amiben Szent Gellért ereklyéjét fogjátok viselni. Életének és vértanúságának példája adjon nektek erőt, hogy egész életetekben tanúságot tegyetek Krisztusról – fogalmazott a megyés püspök. Az új tagok beiktatása a kanonoki birétum (fejfedő) átadásával, az oltáron az oklevelek aláírásával és a kanonoki szék elfoglalásával zárult. Ezt követően a pontifikális vesperás a megszokott módon folytatódott.
A káptalan tagjai – a kanonokok – a rájuk bízott pasztorális, oktatási vagy kulturális feladatokon kívül felváltva, egy-egy héten át celebrálnak szentmisét a temesvári Szent György római katolikus székesegyházban, illetve a liturgikus év különböző ünnepein vagy időszakaiban közös imádságokon vesznek részt.

A temesvári Püspökség sajtóirodája