Május 23-án, hétfőn 9 órakor a római Pápai Lateráni Egyetem VI. Pál termében került sor Toman Zoltán temesvári egyházmegyés lelkipásztor Le relazioni concordatarie della Romania con la Santa Sede című doktori értekezésének nyilvános bemutatására és megvédésére. A tudományos esemény moderátora Prof. Dr. Antonello Blasi volt. Társelőadók Prof. Dr. Matteo Nacci és Prof. Dr. Msgr. Natale Loda. Toman Zoltán lelkipásztor az temesvári megyés püspök, Pál József Csaba beleegyezésével 2019-2022. között volt a Pontificia Universita Lateranense egyetem növendéke, és felvételt nyert a Santa Maria dell’Anima Pápai Papnevelő Intézet és Papi Kollégium közösségébe.
A doktori értekezésének megvédésén jelen volt Miguel Maury Buendía érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa, Franz Peter Tebartz van Elst püspök az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa képviseletében.
Toman Zoltán lelkipásztor a kánonjogot (Diritto Canonico) választotta tanulmányai tárgyául, különös tekintettel a konkordátumra, a nemzetközi jogra, az állam és az egyház közötti kapcsolatok témakörére.
Ezúton is gratulálunk Toman Zoltán lelkipásztornak jelentős tevékenységéhez és az elért szép eredményhez.

A választott téma gazdag történeti bibliográfián és levéltári dokumentumokon alapul, amelyek a kutatás elsődleges forrását képezik. Néhány forrás a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye levéltárából származik.
A doktori értekezés öt fejezetre tagolódik. Az első a Szentszék diplomáciai tevékenységét meghatározó és alátámasztó alapfogalmak és alapelvek bemutatásából áll.
A második fejezet a Szentszék és Románia közötti diplomáciai kapcsolatok újbóli felvételének körülményeit mutatja be az új állam első világháború utáni megalakulását követően. A diplomáciai kapcsolatoknak elsőbbséget biztosított a konkordátum, amely megalapozta a katolikus egyház és az új állam közötti kapcsolatokat.
A harmadik fejezetet teljes egészében a konkordátum cikkei jogi elemzésének szentelte a lelkipásztor, bemutatva a román konkordátum és más korabeli konkordátumok cikkei közötti hasonlóságokat és különbségeket, így áttekintést nyújtva a Szentszék korabeli nemzetközi jogi tevékenységéről.
A negyedik fejezet bemutatja az Erdélyi Római Katolikus Státust (Status Romano-Catholicus Transylvaniensis).
Az ötödik fejezet két részre osztható. Az első rész a fent említett levéltári dokumentumok alapján ismerteti azokat a körülményeket, amelyek között a román kommunista kormány 1948. július 19-én egyoldalúan felmondta a konkordátumot, valamint a román törvényhozás által elfogadott egyházellenes törvények sorozatát, amelyek az egyházi vagyon állami tulajdonba adásához, az egyházmegyék számának csökkentéséhez, a katolikus püspökségek megszüntetéséhez, a megszentelt élet közösségeinek feloszlatásához vezettek, és amelyek a pápai nuncius Romániából való kiutasításában és a görögkatolikus egyház 1948. december 1-jei elnyomásában csúcsosodtak ki. A fejezet második része a Szentszék és Románia közötti diplomáciai kapcsolatoknak a kommunista rendszer 1990-es bukása utáni újrafelvételével, valamint az állam és az egyház közötti mai kapcsolatokkal foglalkozik, kezdve a román területen jelen lévő vallásfelekezetek életét befolyásoló polgári törvényhozással.

Dr. Claudiu Călin egyházmegyei levéltáros