Időpont
2023/08/01/
Egész napos

Kategóriák Nincs Kategóriák


Pál József Csaba megyés püspök szeptember 2-án kibocsátott, 4/2023 számú körlevelének megfelelően a következő személyi és területi változásokat rendelte el a temesvári egyházmegyében.

Áthelyezések

Folyó év augusztus 1-jei hatállyal
Szabó Gyula a kisiratosi plébánián végzett kisegítő szolgálatát befejezte. Hálásan köszönjük szolgálatát és a Jóisten áldását kívánjuk életére továbbra is.
A főpásztor Máthé Lóránd plébánost felmentette a gátaljai plébánia vezetése alól és kisiratosi plébánosnak nevezte ki.
Ft. Cocris Rudolf Constantin újmisés megkapta kinevezését első szolgálati helyére, mint plébániai kormányzó a gátaljai plébániára. Szolgálatát Filip Dorin-Gyula esperes külön felügyelete alatt fogja végezni.

Folyó év szeptember 1-jei hatállyal:
A főpásztor Gál Vilmos borosjenői plébános nyugdíjba vonulási kérését betegségére való tekintettel elfogadta. Hűséges szolgálatát megköszönve, Isten áldása legyen életének hátralévő szakaszán.
Varga János kisegítő lelkészt felmentette az arad-belvárosi plébánia szolgálatából és borosjenői plébánosnak nevezte ki.
Bărbuț Augustin atyát felmentette az oravicabányai plébánia vezetése alól, a temesvári olasz hívek lelkipásztori szolgálatát megtartva, kinevezte a temesvári IX-es számú, újonnan alapított plébánia plébánosává és a Püspökség gazdasági igazgatóhelyettesének.
Jäger Martin aninai plébánosi funkcióját megtartva, kinevezte oravicabányai plébánosnak.
Lisi Francisc diakónust a lugosi plébánia szolgálatára rendelte.
Puskás Attila visszatér a gyulafehérvári főegyházmegyébe. Hálás köszönet szolgálatáért, a Jóisten áldása legyen életén és munkáján.
Hiticaș Valentin-Macedon lelkipásztort a resicabányai Szentháromság plébánia plébánosává nevezte ki. Ugyanakkor kinevezte az egyházmegyei családpasztoráció koordinátorává is.

Átrendezések folyó év szeptember 1-jei hatállyal
A megyés püspök folyó év szeptember 1-jei hatállyal megalapította a temesvári IX. számú plébániát Szentháromság plébánia néven.

Folyó év szeptember elsejétől Bozovics filia adminisztrálását és lelkipásztori ellátását a herkulesfürdői plébániára bízta.
Szeptember 1-jei hatállyal a nadrági plébánia adminisztrálását a lugosi plébániára bízta.

Ugyancsak:
Szeptember 1-jei hatállyal a főpásztor megszüntette a vingai esperességet. A plébániák a következő beosztást kapják:
Újaradot az aradi esperesi kerülethez csatolta.
Majláthfalvát az aradi esperesi kerülethez csatolta.
Németszentpétert az aradi esperesi kerülethez csatolta – Munár és Székesút filiák maradnak a csanádi esperességben.
Vingát a temesvári esperesi kerülethez csatolta.
Lippát Temesújfaluval a pankotai esperesi kerülethez csatolta.

Más módosítások az esperességek között
Zimándújfalut Újszentannával az aradi esperesi kerülethez csatolta.
Simonyifalvát az aradi esperesi kerülethez csatolta.
Öthalom plébániát az aradi esperesi kerülethez csatolta.
Bulcsot a szörényi esperesi kerülethez csatolta.
Tiszafát a szörényi esperesi kerülethez csatolta.