Kedves paptestvérek! Krisztusban szeretett testvérek!

A jelenlegi helyzethez alkalmazkodva és a polgári hatóságok legfrissebb határozatai alapján, konzultálva az ország többi püspökével és az egyházmegyénkben lévő papokkal is, a következő intézkedéseket hozzuk:

  1. A zárt terekben a hívők részvételével zajló liturgikus cselekmények felfüggesztődnek. Jelenleg a szabadban kevesebb, mint 100 emberrel, és ezek közötti 1 m távolságot betartva lehet szentmisét bemutatni. Tekintettel arra, hogy még a szabadban is fennáll a fertőzés veszélye (a lakhely elhagyása és az 1 méteres távolság be nem tartása), kérjük a papokat, hogy ezeket a szentmiséket csak ott tartsák meg, ahol a fenti feltételek biztosíthatók, hogy óvják ezáltal is híveinket, különösen az időseket, akik egész életükben buzgón vettek részt a szentmiséken.
  1. Ebben az időszakban azok a hívek, akik elővigyázatossági okokból nem vesznek részt a Szentmisén, nem követnek el ezzel bűnt (vö. CIC. 1245 kán.) Azonban buzdítjuk őket, hogy vegyenek részt a TV-n, rádión vagy az interneten keresztül, és végezzenek egyéni vagy közösségi imát a családban. A szentmiséket több csatornán és több helyről továbbítják, amint azt az előző közleményekben már említettük. Több plébánia az Egyházmegyénkből megkezdte a szentmiséket élőben közvetíteni. A püspökség udvaráról püspöki szentmisét közvetítünk Szent József ünnepén 11:00 órától román nyelven, március 22-én vasárnap, 9:00 órától magyarul. Ha a helyzet változatlan marad, akkor március 25-én, 10:00 órakor németül fogunk püspöki misét közvetíti. (https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-TimișoaraBistum-TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073)
  1. A templomaink egyelőre nyitva maradnak, hogy lehetőséget biztosítsunk az Eucharisztia előtt a személyes visszavonulásra azoknak, akik ezt óhajtják.
  1. Ebben a rendkívüli helyzetben is kínáljunk fel lehetőséget híveinknek a szentgyónás elvégzésére. Ha lehet, akkor szabadban, vagy ha ez nem lehetséges, olyan tágasabb helyeken, ahol meg tudják tartani egymás között a megfelelő távolságot.
  1. Ebben a rendkívüli helyzetben előfordul, hogy nem tudunk szentáldozáshoz járulni. Ilyenkor éljünk a lelki áldozással. A lelki áldozás az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint a rendes szentáldozásra.

Ima a lelki áldozáskor: Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

  1. Mivel a Szentáldozás kézbe történik, ajánlott, hogy az adományok gyűjtése (a perselyezés) a Szentmise végén történjék.  
  1. Képességeinkhez mérten tegyünk meg mindent a betegekért és az idősekért, szem előtt tartva a szükséges előírásokat. Biztosítsuk számukra a lelki vigaszt, és ha lehetséges a szentségi ellátást is, de mindenképp figyeljünk az anyagi szükségeikre is. E tekintetben működjünk együtt a helyi hatóságokkal.
  1. A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia Triduumot hirdetett meg Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére készülve március 22-e és 24-e között. Úgy ahogy a gyermekek édesanyjukhoz szaladnak, ha rendkívüli dolog történik az életükben, úgy akarjuk mi is, édesanyánkhoz szaladva, imádságainkban az egész emberiséget a Szűz Anyának ajánlani, különösképpen azokat, akik a járvány miatt szenvednek. Egyházmegyénkben ezeken a napokon minden este 21:00 órától közösségi imádságot közvetítünk a Püspökség kápolnájából. Akik csatlakozni szeretnének, megtehetik az Egyházmegye Facebook oldalán: (https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-TimișoaraBistum-TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073). Akik számára alkalmasabb, elimádkozhatják a 20 tizedet, csatlakozva a Mária Rádió román nyelvű adásához 15:00-17:00 óra között (www.radiomaria.ro). Egyénileg akár más lehetőségeket is lehet találni, böjtöt vagy szeretetcselekedeteket felajánlva. A „Gerhardus” levelezőlistán lévő papok egy mintát is fognak kapni ehhez az imádsághoz.
  1. Habár a jelen helyzetben zárt helyen (tehát sem templomban, sem kápolnában!) nem lehet a hívők jelenlétében Szentmisét bemutatni, kérem paptestvéreimet, hogy ne feledkezzenek meg arról, hogy az eucharisztikus áldozat misztériumában újra meg újra a megváltás műve valósul meg. Ezért kérem, hogy mindennap misézzenek, még akkor is, ha zárt templomajtók mögött hívek nélkül történik, hiszen a szentmise Krisztus és az egyház cselekménye, amelynek végzésével a papok legfőbb feladatukat teljesítik. (Vö. CIC 904. kán.)
  1. A bűnbocsánat elnyerésének alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt bánjuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük magunkban a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot, amikor Isten iránti szeretetből bánjuk bűneinket. Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban a tökéletes bánatnak magába kell foglalnia a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.) Jelen helyzetet szükségállapotnak ítélem meg, ezért ajánlom kedves híveimnek, hogy amennyiben nincs lehetőségük a szentgyónás elvégzésére, kérjék a Jóisten bocsánatát a tökéletes bánat fölindításának formájában.

Ima a tökéletes bánat fölindításához: Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.
Testvéreim! Nehéz időszakot élünk. Talán a legnehezebb a tehetetlenség érzése. Pedig sok mindent tudunk tenni. Az első és a legfontosabb, hogy újra felismerjük: életünk, egészségünk, világunk és gazdaságunk Isten kezében van. Életünk ezen szakaszát is Vele, szent akaratában megbízva tehetjük meg. Aztán figyelve az Ő akaratát sok konkrét dolgot is tehetünk. Sok család most kezd el újra közösen imádkozni. Új fényben kezdik látni az életüket. Az egyik kórházban lévő idős betegünk ahelyett, hogy magával legyen elfoglalva, minden kicsi erejével segíti a mellette lévő beteg társát, majd minden nap hálálkodik a kórházi személyzetnek mindazért, amit tesznek. Hozzátartozói telefonon keresztül épülnek magatartásán és próbálnak hasonló lelkülettel lenni a körülöttük lévők felé. Mindannyiunknak sok hasonló apró tettre van lehetősége.

Különösen ezekben a napokban ne feledkezzünk el egymást hordozni imádságunkban!
+ József, temesvári püspök