Miért léteznek házassági semmisségi eljárások?

A Katolikus Egyház a saját Egyházi Törvénykönyve szerint vizsgálja a házasságok érvényességét. Különösen azért, mert két megkeresztelt személy közötti házasságkötést Krisztus szentségi rangra emelte.

Mi a különbség a házasság semmissé nyilvánítása és a polgári válás között?

A polgári válást egy törvényszéki bíró hirdeti ki és a házasság kudarcára vonatkozik. A házasság semmisségi eljárása nem a házasélet mikéntjével kapcsolatban tesz fel kérdéseket, hanem a házasságkötés módjával kapcsolatban, vagyis hogy a házasságkötéskör betartottak-e minden egyházjogi szabályt, előírást. A házassági kötelék a házasulandó felek szóbeli beleegyezésével, a kimondott igen-nel lép érvénybe, illetve a házasságkötés valós akarati elhatározásának szóbeli kinyilvánításával.

Mit jelent a házasság semmissé nyilvánítása?

Semmissé tétel azt jelenti, hogy utólag érvénytelenítik azt a házasságot, amely már kezdettől fogva érvénytelenül kötöttek meg. Ennek bizonyítása azonban nem a bíróság feladata, a kinyilvánítás nem a semmisségi eljárás alatt történik. A kérdés ebben az esetben az: egyházjogi szempontból vajon érvénytelen volt-e a házasság? Vagy pozitív megfogalmazásban: Az első házasság vajon nem akadályozza-e meg a polgári válást követő újraházasodást? A semmisségi eljárás nem kérdőjelezi meg az együttélést, az együtt és egyetértésben töltött éveket éppúgy, ahogy nem kérdez rá a nehézségekre sem. És nem tesz föl kérdéseket az ebben a helyzetben született gyermekek törvényességével kapcsolatban sem.

Én más vallású vagyok, mi köze a katolikus Egyháznak az én házasságomhoz?

Amennyiben Ön más vallású és házasságra szeretne lépni egy katolikus személlyel, tudnia kell, hogy a katolikus Egyház felülvizsgálja, hogy ez lehetséges-e a saját törvényeinek, vagyis az egyházi törvénykönyv alapján. Ebben az esetben az Egyház nem a polgárjogot alkalmazza, hanem a saját egyházi törvénykönyvét, amely tartalmaz előírásokat és szabályokat a katolikusok és nem katolikusok, illetve a katolikusok és a meg nem kereszteltek közötti házaságkötésről is. Ezek a szabályok azonban csak akkor érvényesíthetők, ha a házasulandó felek katolikus templomban kívánnak megesküdni. Amennyiben Ön nem óhajt semmit a katolikus Egyháztól, hanem csak az elvált volt házastársa kíván ismét házasságra lépni egy katolikus személlyel, amiért eljárást kezdeményezett a katolikus egyházi bíróságnál, Ön pedig meghívást kapott, hogy együttműködjék ebben, saját döntése, hogy óhajt-e vagy nem részt venni benne. Az egyházi bítóság által kinyilvánított határozat Önt semmilyen módon nem érinti addig, amíg Ön is katolikus vallású személlyel kívánna később összeházasodni.

Semmis lehet-e egy 25 évig tartó házasság, amelyből három gyermek származott?

Az egyházi törvénykönyvnek megfelelően a házasság érvénytelenítésének több oka semmilyen módon nem függ össze a házasság időtartamával és az ebből származó gyermekek számával. Például: Annát (kitalált név) az édesanyja kényszeríti, hogy ahhoz a fiúhoz menjen feleségül, akitől gyermeket vár. Anna azonban nem akarta ezt, viszont akkor nem látott más kiutat ebből a helyzetből. Kötelességének érzi, hogy a házasságkötés által elválaszthatatlanul hozzákösse életét Jánoshoz (kitalált név), akinek igyekszik jó felesége lenni és gyermekeik születnek. Amikor János 25 év házasság után elhagyja őt egy fiatalabb nőért, Anna az egyházi bíróságnál érdeklődik a Jánossal való házasságával kapcsolatban. Azt a választ kapja, hogy a házasság érvénytelen módon köttetett, és nem is vált érvényessé dacára az eltelt éveknek és a közös gyermekek számának.

Van még értelme ennek ennyi év után?

A házasság érvénytelenségének megállapítása során bizonyítékokra van szükség, amelyek a házasfelekben és a tanúkban kellemetlen emlékeket ébresztenek, így az eljárás, kényes ügy. Ugyan ki emlékszik még, 30 év után, hogy a vőlegény eltökélt szándékkal lépett-e oltár elé, vagy azt mondta a barátainak, hogy megpróbálja, de ha nem működik, majd elválik a feleségétől. Az eltelt idő semmiképpen nem változtat egy érvénytelen házasságot érvényessé. Ezekben az esetekben ajánlott tanácsadóhoz fordulni.

Tudomást szereznek a szülők/rokonok erről az eljárásról?

Az egyházi bíróságtól csak azok a személyek szereznek tudomást az eljárásról, akik részt vesznek a bizonyításban, vagyis akiket az eljárás során tanúként beidéznek. Senki más nem fog tudomást szerezni semmiről, mivel a bíróság köteles hallgatni a keretében folyó eljárásokról.

Miért lenne fontos ez az eljárás nekem?

Ezt a kérdést akkor lehet feltenni, ha nem személyesen Ön indította el az eljárást, vagyis ha a volt házastársa kérte ezt, mivel szeretne még egyszer egyházi házasságot kötni. Önnek azonban egyáltalán nincsenek hasonló szándékai. Ezzel együtt a per hasznos lehet az Ön számára is, mivel az eljárás következtében tisztázódna az Ön szabadsága, hogy újabb egyházi házasságot kössön, és talán segít abban is, hogy fény derüljön a házasságkötés kudarcának okaira, illetve segíthet azok feldolgozásában, felvállalásában. Ugyanakkor lehetőséget kínál Önnek, hogy segítsen volt házastársának megszabadulni a megromlott házasság kötelékéből.

Milyen mértékben sikerülhet?

Hogy választ találjon erre a kérdésre, forduljon annak az egyházmegyének a bíróságához, amelynek a területén lakik. Amennyiben úgy érzi, hogy eljárást kellene kezdeményeznie.

A házasság semmisségi eljárása párterápia?

A házasság semmisségi eljárása valós jogi eljárás. Már a tanácsadás alatt az egyházi bíróságon sokkal több részletre fény derül, mint csupán jogi adatokra, és, gyakran, ebben az összefüggésben, az egyházi kihallgatás keretében kitisztázódnak összefüggések és új távlatok, megközelítések jelennek meg, amelyek megkönnyítik a vizsgált házasság kudarcainak feldolgozását. Viszont, természetesen, a házasság érvénytelenítési eljárása elsősorban nem a zátonyra futott házasságok terápiája. Az egyházi bíróság segít a kudarcok feldolgozásában és az igazság kiderítésében.

A semmisségi eljárás vajon nem a polgári válás álcázott formája?

Ez a benyomás fennállhat, hiszen a házasság érvénytelenítési eljárása az egyházi szabályok alapján oldja meg azt a problémát, amelyet az állam a polgárjogi válás esetében: az első házasság kudarca esetén lehetőség legyen újat kötni. Annak ellenére, hogy a válás és a semmiségi eljárás szerepe hasonlónak tűnik, valójában mégis más. Az egyházi eljárás a házasság megkötésekor létező hibákkal kapcsolatosan tesz fel kérdéseket, amelyek érvénytelenné teszik azt, míg a polgári válás esetén a bíró, aki a válást kimondja, a (akár érvényes?!) házasság kudarcára vonatkozóan tesz fel kérdéseket.

Lehetek-e jó katolikus akkor is, ha nem vettem részt ilyen eljárásban?

Ön az egyetlen személy, aki eldöntheti, mennyire fontos a saját lelkének az Istennel való kapcsolat, és a Megváltó tanításain alapuló Egyház törvényei szerinti élet. Amennyiben egy polgári válást követően újraházasodott, számolnia kell azzal, hogy nem járulhat bizonyos szentségekhez és nem részesülhet a belőlük áradó kegyelemben.

Elvált kell-e legyek ahhoz, hogy semmisségi eljárást kezdeményezzek?

Amennyiben megindítja a semmisségi eljárást azért, hogy később újabb templomi házasságot köthessen egy másik személlyel, polgárjogi szempontból a házasság már felbontott kell, hogy legyen, vagyis a két fél polgári szempontból elvált kell, hogy legyen. Szükséges, hogy a semmisségi eljáráskor a fél rendelkezzen a házasság polgárjogi felbontására vonatkozó bírói határozattal. Érvénytelenítési eljárás kezdeményezhető akkor is, ha nem óhajt ismét valakivel házasságra lépni, illetve ha a zátonyra futott házassága nehéz lelki tehernek bizonyul, és szeretné tudni, ha Isten színe előtt továbbra is házasoknak számítanak „míg a halál el nem választ”. Ebben az esetben is szükséges a polgári válásról szóló határozat.

Ha az eljárás sikeres, házasodhatok-e újból akár a volt házastárssal is?

Amikor egy házasságot érvénytelenné nyilvánítanak, mindkét fél szabaddá válik, hogy újabb házasságot kössön – ez alól kivételt képez az, amikor a házasság semmisségét képező indok továbbra is fennáll, így a további házasságok ugyancsak érvénytelennek számítanak. Például ha az egyik fél továbbra sem akar gyermeket, akkor az általa kötött további házasságok is érvénytelenek lesznek. Ilyen esetben a bírósági határozathoz egy, az újabb házasságkötésre vonatkozó tilalmat csatolnak, amely csak akkor kerül visszavonásra, ha a semmisségi indok is megszűnik.

Ki lesz az alperes?

Annak ellenére, hogy a házassági semmisségi eljárások jogi eljárások, senki sem szerepel alperesként, vádlottként, illetve felperesként. Itt csupán egy megállapításról van szó: hogy a házasság érvényes vagy érvénytelen módon köttetett-e. Egy ilyen megállapítás esetén mindkét fél egyformán érintett, ugyanakkor csupán egyikük nyújthat be az egyházi bírósághoz keresetet. A másik fél ebből a szempontból a nem-felperes, de semmi esetre sem a vádlott.

Mennyi ideig tart az eljárás?

A törvényhozó elvei szerint az eljárás a megszokott ügyek esetében nem tarthat egy évnél tovább, illetve egy hónapig a rövid, püspök előtt zajló eljárások esetében.

Kihez forduljak tanácsadásért?

Tanácsadásért fordulhat az egyházi bírósághoz vagy a családpasztorációs központokhoz. Tanácsot adhat továbbá egy egyházjogban képzett ügyvéd is.

Válaszhatok magam tanúkat?

Az egyházi bíróságnál megindított eljárás esetén automatikusan megnevezésre kerülnek a tanúk is, akik adatokkal szolgálnak a házasságot illetően. Ugyanakkor Ön az eljárás során egyéb tanúkat is hozhat.

A volt házasfélnek is joga van tanúkat megnevezni, sőt, a bírósági helynök is beidézhet tanúkat, amennyiben ez segít az igazságos döntésben. A helynök ezen tanúk létéről az aktákból értesülhet, anélkül, hogy Őn vagy a házastársa erről külön értesítené.

Amikor a házasságomat semmissé nyilvánították, a helyzetem tisztázódott? (újabb házasságot köthetek?)

Amikor az Ön házasságát érvénytelenítették, gyakorlatilag szabadon köthet újabb házasságot. Az újabb házasságkötés csak akkor nem lehetséges, ha a semmissé nyilvánítás okai továbbra is fennállnak. Ha például az ok az impotencia, az újabb házasságkötés nem lehetséges. Ha ön megtagadja, hogy hűséges legyen a házastársához, csak akkor köthet újabb házasságot, ha felülvizsgálja és végérvényesen megváltoztatja ezt a hozzáállását.

Házassági semmiségi per elindításához szükséges dokumentumok:

  • Keresetlevél – 
  • Személyes adatok
  • Ügyvéd felhatalmazása
  • Önéletrajz (példa)
  • A házasság körüli tényállás rövid foglalata
  • Keresztelési anyakönyvi kivonata
  • Egyházi házasságkötés anyakönyvi kivonata
  • A polgári házasságkötés és a polgári válás ítéletének másolata
  • Keresztlevél és személyigazolvány másolata