A temesvári egyházmegyében folytatott sokrétű pasztorációs munka egyik fontos összetevője az ifjúsággal való foglalkozás. Nm. és Ft. Roos Márton főpásztor, valamint a temesvári Püspökség támogatásával 2000-ben átadták a saját székhellyel és munkatársakkal rendelkező Egyházmegyei Ifjúsági Központot, amelynek célja megszervezni és koordonálni a fiatalok tevékenységét.

A Püspökség közvetlen irányításával működő ifjúsági központ a következő feladatokat tűzte maga elé:

* a fiatalok bevonása az adott közösségek életébe
* a fiatalok csoportvezetői felkészítése és képzése az adott plébániai csoportok irányításához
* évente egy ifjúsági pasztorációs terv és program kidolgozása, valamint az ebben szereplő tevékenységek koordonálása
* a különböző plébániákon folyó ifjúsági tevékenységek támogatása
* egy-egy vidéket vagy az egész egyházmegyét átfogó tevékenységek előkészítése és szervezése
* az egyházmegyénk területén élő különböző nemzetiségű fiatalok kölcsönös megismerésének és együvé tartozásának szorgalmazása
* a más vallásfelekezetekhez tartozó ifjúsági csoportokkal való kapcsolatok kiépítése és elmélyítése
* a lelki épülést elősegítő programok állandó támogatása
* a fiatalok bevonása a különböző szociális vagy karitatív munkába
* az egyházmegyei ifjúsági találkozók megszervezése
* egyházmegyénk történelmének, valamint az itt élő nemzetiségek kultúrájának és hagyományainak ápolása a fiatalok körében.

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ tevékenységét ft. Dumitru Daniel egyházmegyei ifjúsági lelkész irányítja. Az ő munkáját segítve Temesvárról, valamint az egyházmegye területéről számos fiatal is bekapcsolódik a különböző rendezvények előkészítésébe és szervezésébe.
Egyházmegyénk fiataljairól a www.facebook.com/tineretcatolictm oldalon található több információ.

Elérhetőség 

DUMITRU Daniel, egyházmegyei ifjúsági lelkész, temesvár-gyárvárosi plébános.
Erika-Mária BUKOVICS, schönstatti nővér
referens

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ munkatársai

A Temesvári Keresztény Magyar Egyetemisták Közössége (TEKMEK) pasztorációját vezeti: BAKÓ László nagyiratosi plébános és BUKOVICS Erika-Mária schönstatti nővér.
A Jubilate csoport pasztorációját vezeti: Piry RADULOV vingai és orczyfalvi plébános és BUKOVICS Erika-Mária schönstatti nővér.
A Vino și vezi kollégium pasztorációját vezeti: Piry RADULOV vingai és orczyfalvi plébános és Alexandra VĂCARU SCSJA nővér (Szeretet nővérei kongregáció).
A Harmonia Christi pasztorációjáért felelős: BUKOVICS Erika-Mária schönstatti nővér,  Alexandra VĂCARU SCSJA nővér és CĂLIN Iustin karvezető.
A temesi főesperesi kerület ifjúsági pasztorációs felelőse KOCSIK Zoltán lelkipásztor, a Gerhardinum Római Katolikus Líceum igazgatója.
A marosi főesperesi kerület ifjúsági pasztorális felelőse BAUM Melinda és GYÖRGY Zoltán arad-gáji plébános.
A hegyvidéki főesperesi kerület ifjúsági pasztorális felelőse Mihai Milan SIMA krassócsörgői plébános.
A ministránsok egyházmegyei pasztorális felelőse Alin Emil IRIMICIUC boksánbányai plébános.

300055 Timişoara Str. Augustin Pacha, nr. 2
Tel: 0256-293687

Web
Facebook
Instagram

Program pastoral al Centrului Diecezan de Tineret Timişoara 2023-2024
A Temesvári Egyházmegye Ifjúsági Központjának  pasztorális programja 2023-2024

„Inimi arzătoare, picioare care merg.” (cf. Lc 24,13-35)
„Lángoló szívvel, útra kelve.” (vö. Lk 24,13-35)

Octombrie / Október 2023

19 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

21 – Sf. Liturghie de tineret, Arad – Şega, ora 17:00 / Ifjúsági szentmise, Arad Séga, 17:00 óra

21 – Ȋntâlnirea ministranţilor din Arhidiaconatul Montan, Tirol / Ministránstalálkozó a hegyvidéki főesperesség fiataljainak, Tirol

Noiembrie / November 2023

06-08 – Zile de formare pentru lucrătorii pastoraţiei tineretului, Marienheim / Továbbképző az ifjúsági pasztoráció munkatársainak, Marienheim

09 – Întâlnirea tinerilor din Decanatul de Timișoara și Deta cu ocazia Sărbătorii Sfântului episcop Martin, Ciacova / Szent Márton ünnepség, Csákova

18 – Întâlnirea tinerilor din Decanatul de Timișoara și Cenad cu ocazia Sărbătorii Sfintei Elisabeta a Ungariei, Sânnicolau Mare / Árpádházi Szent Erzsébet ünnepség, Nagyszentmiklós

23 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

26  – Ziua Mondială a Tineretului, Timişoara-Fabric, ora 10:00  / Ifjúsági Világnap, Temesvár-Gyárváros, 10:00 óra

Decembrie / December 2023

02 – Aprinderea primei lumânări de Advent, Clocotici / Az első adventi gyertya meggyújtása, Krassócsörgő

06 – Seară socială la Oraviţa / Szociális est Oravicabányán

06 – Sf. Liturghie Rorate – Timișoara-Fabric, ora 6:00 / Roráté szentmise – Temesvár-Gyárváros, 6:00 óra

09 – Aprinderea celei de a doua lumânări de Advent, Dorobanţi / A második adventi gyertya meggyújtása, Kisiratos

13 – Sf. Liturghie Rorate – Timişoara-Iosefin, ora 6:00 / Roráté szentmise – Temesvár-Józsefváros, 6:00 óra

16 – Aprinderea celei de a treia lumânări de Advent, Biserica Piaristă, Timişoara / A harmadik adventi gyertya meggyújtása a Piarista templomban, Temesvár

20 – Sf. Liturghie de Advent – Timişoara-Cetate, ora 6:00 / Adventi szentmise – Temesvár-Belváros, 6:00 óra

21  – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

Ianuarie / Január 2024

18 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

24 –  Rugăciune ecumenică de tineret, Biserica Reformată, Timişoara, ora 19:00  / Ifjúsági ökumenikus imaest, Református templom, Temesvár, 19:00 óra

Februarie / Február 2024

03 – Carnaval, Arad-Şega / Farsang, Arad-Séga

09 – Carnaval, Timişoara-Mehala / Farsang, Temesvár-Mehala

10 – Carnaval, Reşiţa II / Farsang, Resicabánya II

15 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

Martie / Március 2024

02 – Zi de reculegere, Orşova / Lelkinap, Orsova

 09 – Ȋntâlnirea ministranţilor din Arhidiaconatul de Timiş / Ministránstalálkozó a temesi főesperesség fiataljainak

21 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

16  – Zi de reculegere, Maria Radna / Lelkinap, Máriaradna

27 – Devoțiunea Calea Sfintei Cruci la Liceul Teologic Romano-Catolic ”Gerhardinum”, Timișoara / Keresztúti ájtatosság a Gerhardinum Líceumban, Temesvá

Aprilie  / Április 2024

18 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

20 – Ȋntâlnirea ministranţilor din Arhidiaconatul de Mureş / Ministránstalálkozó a marosi főesperesség fiataljainak

20 – Întâlnirea tinerilor de etnie croată, Rafnic / Horvát fiatalok találkozója, Kengyeltó

21 – Întâlnirea tinerilor de etnie maghiară din Arhidecanatul de Timiș, Casa Surorilor Mariane de Schönstatt, Timișoara / Temesi főesperesség magyar fiataljainak a találkozója, Schönstatti Márianővérek házában, Temesvár

27 – Întâlnirea tinerilor de etnie cehă, Sfânta Elena / Cseh fiatalok találkozója, Szenthelena

Mai / Május 2024

11 – Întâlnire cu candidaţii la Sf. Mir, Maria Radna / Bérmálkozók találkozója, Máriaradna

16 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

Iunie / Június 2024

08 – Pelerinajul ministranţilor la Maria Radna / Ministránsok zarándoklata Máriaradnára

15 – Întâlnirea tinerilor de etnie bulgară, Dudești Vechi / Bolgár fiatalok találkozója, Óbesenyő

20 – Adorație Euharistică, Dom, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Dóm, 20:00 óra

Iulie / Július 2024

09-11 – Tabără de vară pe lb. maghiară, Cladova / Nyári tábor magyar nyelven, Kladova

19-21 – Pelerinajul pe jos la Maria Radna organizat de Salvatorieni / Gyalogos zarándoklat Máriaradnára a Szalvatoriánusok szervezésében

August / Augusztus 2024

28 – Ziua tinerilor din Arhidecanatul de Mureş, Pecica / Ifjúsági nap a marosi főesperesség fiataljainak, Pécska

31 – Ziua tinerilor din Arhidecanatul de Timiș, Otelec / Ifjúsági nap a temesi főesperesség fiataljainak, Ótelek

Septembrie / Szeptember 2024

04-07 – Ȋntâlnirea Naţională a Tinerilor ȋn Cheile Grădiştei, Braşov / Országos Ifjúsági Találkozó, Brassó mellett

Programe pastorale pentru studenti 2023-2024
Tineri-Căutători de Dumnezeu

Pentru a afla mai mult:
Sora Alexandra:
+40724861606
Mail: sora.alexandra11@gmail.com
Facebook: Vino și vezi-Pastorația Universitară Timișoara
Unde? Timişoara, str. 1 Decembrie, Nr. 1

OCTOMBRIE 2023

03 Deschidere An Universitar, ora 20:00- 21:00

03 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

04 Prelegere pentru studenți despre tema anului, „Misiunea” și seară de socializare/ pr. Marius Taloș SJ

09Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

10– Te ascult!, ora 15:00-18:00

16Film și cineforum, 20:00-21:30

17 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

23Sfânta Liturghie pentru studenți, ora 19:30-20:00

23Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30                                                                                                                                               24 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

30 – Cine sunt eu? (drum de cunoaștere de sine și de întărire a credinței cu ajutorul personajelor din Biblie; metode-psihodramă, mărturii)

 

NOIEMBRIE 2023

13 Lectio divina, ora 20:00-21:00

14 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

20 Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

21 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

27Sfânta Liturghie pentru studenți, ora 19:30-20:00

27Film și cineforum, 20:00-21:30

28 Te ascult!, ora 15:00-18:00

  

     DECEMBRIE 2023

02Aprinderea Primei Lumânări (Clocotici)

04 Lectio divina, ora 20:00-21:00

05 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

09Zi de reculegere cu ocazia Adventului, ora 10:00-15:30

11Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

12 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

18 Sfânta Liturghie pentru studenți, ora 19:30-20:00

18Film și cineforum, 20:00-21:30

19 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

 

     IANUARIE 2024

15Lectio divina, ora 20:00-21:00

16 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

22Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

23 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

29 Film și cineforum, 20:00-21:30 

30 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

     FEBRUARIE 2024

05 Lectio divina, ora 20:00-21:00

06 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

12Carnavalul studenților, ora 20:00-22:00

13 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

19Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

20 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

26 Calea Crucii pentru studenți, ora 20:00-21:00

27 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

     

    MARTIE 2024

04 Lectio divina, ora 20:00-21:00

05 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

11Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

12 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

16 Zi de reculegere cu ocazia Postului Mare, ora 10:00-17:00

18Film și cineforum, 20:00-21:30 

19 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

25 Calea Crucii pentru studenți, 20:00-21:00

26 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

 

     APRILIE 2024

01 Lectio divina, ora 20:00-21:00

02 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

08Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

09 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

15Film și cineforum, 20:00-21:30

16 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

22Sfânta Liturghie pentru studenți, ora 19:30-20:00

22Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30                                                                                                                                               23 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

29 – Cine sunt eu? (drum de cunoaștere de sine și de întărire a credinței cu

ajutorul personajelor din Biblie; metode-psihodramă, mărturii)

30 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

 

    MAI 2024

13 Veghe de Rusalii, ora 20:00-21:00

14 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

20 Film și cineforum, 20:00-21:30 

21 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

27 Sfânta Liturghie pentru studenți, ora 19:30-20:00

27Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30                                                                                                                                              

28 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

     IUNIE 2024

03 Lectio divina, ora 20:00-21:00

04 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

10Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

11 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

17Film și cineforum, 20:00-21:30 

18 – Te ascult!, ora 15:00-18:00

24 Sfânta Liturghie pentru studenți, ora 19:30-20:00

24 Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30

25 – Te ascult!, ora 15:00-18:00