Amint már többször szó volt erről, Szentatyánk, Ferenc Pápa, az október hónapot rendkívüli Missziós hónappá nyilvánította. Ezzel is a missziós érzékenységet akarja felébreszteni bennünk. A Püspökkari Konferencián, szeptember 25-27 napjain szintén foglalkoztunk ezzel a témával. Ezek alapján tisztelettel és szeretettel kérem a paptestvéreket és a kedves híveket a következőkre:
1. Megnyító szentmise a Rendkívüli missziós hónap (RMH) alkalmával plébániai szinten vasárnap 2019 október 6-án
2. Szentségimádás missziós szándékra, szombat 2019 október 19-én
3. Október 20-án tartsák meg a rendes évi gyűjtést a missziók számára.
4. A rózsafüzért október hónapban végezzék missziós szándékra, hogy minél többekben megújuljon a hit és minél több emberhez eljusson.
5. Amennyiben lehetséges végezzenek egy zarándoklatot a Szűzanya valamelyik zarándokhelyére, vagy a már betervezett zarándoklatok egyikét ajánlják fel a missziókért.
6. Tartsanak találkozókat a fiatalok számára, amelyek serkentsék őket az Evangélium hirdetésére.
7. Ajánlják fel segítségüket az öregek, betegek, hajléktalanok és minden rászoruló számára, és imádkozzanak velük együtt.
8. Látogassák meg az árva és elhagyott gyermekeket, azzal a céllal, hogy enyhítsék szenvedéseiket és ismertessék meg velük a gyermek Jézust, imával, szeretettel és építő tevékenységekkel, hogy visszahozzák lelkükbe az örömet.
9. Szervezzenek a helyi körülményeknek megfelelően más plébániai missziós tevékenységeket gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek azzal a céllal, hogy az összes keresztények aktívan válaszoljanak Ferenc Pápa kezdeményezésére.
10. A hónap folyamán használják a tömegkommunikáció minden elérhető eszközét, hogy megismertessék az egyetemes és helyi Egyház ezen kezdeményezéseit, azzal a céllal, hogy a hívek mind mélyebben átéljék missziós felelősségüket, amelyet a keresztség által kaptak.

Isten áldását kérem munkátokra és közösségeitekre!
✠ Pál József Csaba,
püspök

Mennyei Atyánk, amikor Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, tanítványainak a következő nagy megbízást adta: „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet”.
Te emlékeztetsz minket arra, hogy keresztségünknél fogva részt veszünk az egyház küldetésében és felelősek vagyunk érte. Add meg nekünk a Szentlélek ajándékait, hogy bátran és határozottan tanúskodjunk az Evangéliumról. A küldetés, amit Krisztus egyházára bízott, még messze nincs beteljesítve. Ezért kérünk Téged, adj új ötleteket és hatékony formákat, hogy életet és fényt vihessünk a mai világba.
Segíts minket, hogy Jézus Krisztus megmentő szeretetét és irgalmasságát minden néppel megtapasztaltathassuk, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben most és mindörökké. Ámen.

P: Imádkozzunk testvéreim, hogy Krisztus igazsága elevenen éljen lelkünkben és mindazokéban, akik hivatottak azt hirdetni.
Imádkozzunk Szentatyánkért, püspökeinkért, papjainkért, hogy a Lélek tűzével tudják hirdetni Krisztus örömhírét a világ minden népének. – Hallgass meg Urunk!
Imádkozzunk a missziókban dolgozó püspökökért, papokért, szerzetesekért, világi munkatársakért, hogy életükkel, igehirdetésükkel és a köztük élő kölcsönös szeretettel Krisztus hatékony tanúi tudjanak lenni. – Hallgass meg Urunk!
Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért! Kérjük az Urat saját közösségünkért és családjainkért, hogy Istennek adott hivatások termőtalaja legyenek. – Hallgass meg Urunk!
Imádkozzunk önmagunkért. Hogy az Úr újítsa meg bennünk a misszió tudatát, és betöltsük küldetésünket környezetünkben. – Hallgass meg Urunk!
Imádkozzunk egyházunk megújulásáért, hogy a plébániák és a keresztény közösségek Krisztus jelenlétének és szeretetének jelei legyenek a világban! – Hallgass meg Urunk!
P: Mennyei Atyánk! Te elküldted Fiadat a világban, hogy választ adjon az ember keresésére, hogy megtanítsa az embert az élet igazi, isteni értelmére. Add, hogy a missziókban dolgozók és mi mindannyian a Te üzeneted hűséges közvetítői tudjunk lenni. Krisztus a mi Urunk által. – Ámen.