A piaristák rendjének megalapítója, Kalazanci Szent József (1557-1648), 1597-ben nyitotta meg első, „kegyes”, azaz ingyenes iskoláját a szegény sorban élő gyermekek számára Rómában. Az egyre növekvő közösséget 1617-ben V. Pál pápa kongregációvá nyilvánította, majd 1621-ben XV. Gergely pápa fogadalmas szerzetesrenddé tette. „Intézményünknek az lesz a feladata, hogy az első elemektől kezdve tanítsa a fiúkat a helyes olvasásra, írásra, számolásra és latin nyelvre, főleg pedig jámborságra és hittanra, és mindezekhez, amennyire lehetséges, a legjobb módszert alkalmazza” – írta egykoron az alapító.

A kegyes tanítórend a magyarlakta vidékeken a 18. század első felében terjedt el. Az ősi csanádi egyházmegyében Szentannán működtettek kollégiumot, amely a növendékek kevés száma miatt 1788-ban ott megszűnt, az iskola II. József rendelete alapján Temesvárra került, és hamarosan nyolcosztályosra bővült.

A tanintézetben kezdetben latin, majd német, a XIX. század közepétől az I. világháborúig magyar, az 1920-as évektől román nyelven folyt az oktatás. Az iskola ajtaja nemzetiségi vagy vallási hovatartozásuktól függetlenül minden fiatal előtt nyitva állt, a padsorokban római katolikus, ortodox, református, evangélikus és zsidó, magyar, német, szerb, román anyanyelvű tanulók sajátították el a tudományokkal együtt mindazt, ami keresztényi és emberi értéket jelentett.

A Piarista Főgimnázium most is álló, tantermeket, rendházat, bentlakást és templomot magába foglaló impozáns épületegyüttesét 1907-1909. között Székely László temesvári műépítész tervei alapján emelték. Falai között a II. világháború alatt német katonai kórházat rendeztek be.

A II. világháború után a kommunista diktatúra betiltotta az egyházi tanítást, 1948-ban a templom kivételével az iskolát a hozzá tartozó épületekkel együtt államosították. Az 1989-es változásokat követően lehetővé vált az épület visszaigénylése, amelyet a piarista rend megbízásából a temesvári Püspökség nyújtott be. Átírására és átadására 2006. őszén került sor.

Az egykori Piarista Főgimnázium épületében jelenleg a temesvári Gerhardinum Katolikus Líceum működik, amely a rangos tanintézet dicső múltjához, valamint a piarista atyák missziójához ragaszkodva a mai fiatal nemzedék egyházi oktatását és nevelését tűzte célul.

A temesvári Püspökség kezdeményezésére a Gerhardinum Katolikus Líceum működését 1992-től engedélyezték. Első igazgatója, Ft. Szabó Péter 1992. szeptember 8-án kapta meg kinevezését a temesvári Főtanfelügyelőségtől. Az iskola székhelye kezdetben az Abrud utcai óvoda épületében volt. A román és magyar tannyelvű osztályokkal induló líceumba akkor 20 fiú nyert felvételt.

1995-től a líceum átköltözhetett a Piarista Főgimnázium épületének I. emeletére. A vidéki tanulók elszállásolását és étkeztetését azonban más iskoláknál kellett megoldani, noha a tanügyminiszteri rendelet előírta, hogy a tantermeken kívül az épület akkori főbérlői bentlakást és menzát is kötelesek a növendékek rendelkezésére bocsátani.

2000-ben a líceum birtokba vehette a Piarista Főgimnázium épületének II. emeletét is. A bentlakás hiánya és a növendékek étkeztetése azonban az épületegyüttes átadásáig gondot jelentett. 2006. őszén a temesvári Püspökség anyagi támogatásával és felügyeletével végre elkezdődhetett az épület felújítása, továbbá egy 80 férőhelyes bentlakás kialakítása.

További információk elérhetők a www.gerhardinum.ro/hu/ honlapon.