Február 17-én szombaton tették közzé a Vatikánban Ferenc pápának azt a saját kezűleg aláírt rendelkezését – kirográfot – mely a katolikus egyház egyetemes missziós küldetése jegyében szorgalmazza a hatékony együttműködést a Római Kúria különféle dikasztériumai és a pápa saját hatáskörében működő Szinódusi Főtitkárság közt.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A „krisztusi szeretet-küldetés” (PE 2) jegyében végzett megújulás útján, az Egyház „Krisztusban, vagyis az Istennel való bensőséges egyesülésének és az egész emberi nem egységének mintegy szentségében, azaz jelében és eszközében” (LG 1) fejeződik ki. Az egyház – mint egy missziós közösség misztériuma (vö. LG, 7) – világosabban és hitelesebben nyilvánul meg a világ előtt a különböző kultúrákban, mint egyetlen Test, mely részese az ő Lelkének, aki pedig megújítja és vezeti az egyházat a minden népnek szóló evangélium hirdetésében (vö. LG, 17). Ennek fényében, ahogy Ferenc pápa a Római Kúriát szabályozó Praedicate evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban hangsúlyozta, „a közösségi élet ad az Egyháznak szinodális arculatot” (PE, 4).

Főként a kölcsönös meghallgatás és az Isten népe küldetésének szolgálatában álló kölcsönösség dinamikája minősíti a Római Kúria segítő munkáját a római püspök, az egyes püspökök és a püspöki kollégium szolgálatában. A kúria által végzett lelkipásztori hatáskörök a püspöki kollegialitásnak és az egyházi közösségnek a szolgálatában találják meg céljukat és hatékonyságukat, mégpedig a római püspökkel való egységben és az ő irányítása alatt (lásd PE, 8-9).

A Szinódus Főtitkárság feladata ebben az összefüggésben helyezkedik el. Közvetlenül Róma püspökének mint az egyetemes egyház pásztorának van alárendelve, ugyanakkor elkülönül a Római Kúriától, mint egy, „a püspöki szinódus szolgálatában álló állandó intézmény”, mely időről időre támogatja és kíséri a szinódusi folyamatot. Ily módon különleges segítséget nyújt a püspökök és a sajátos részegyházak kölcsönös kapcsolatainak szinodális lelkületű támogatásához egymás közt és a római püspökkel való egységben, az egy és katolikus egyházon belül (vö. LG, 23).

Ferenc pápa az előbbiek figyelembe vételével elrendeli, hogy a Római Kúria dikasztériumai „sajátos hatáskörüknek megfelelően működjenek együtt a Szinódusi Főtitkárság tevékenységével”, és hozzanak létre olyan tanulmányi csoportokat, amelyek szinodális módszerrel kezdeményezik néhány téma mélyreható elemzését, amely a Püspöki Szinódus XVI. rendes közgyűlésének első ülésén merültek fel. Ezeket a tanulmányi csoportokat a Római Kúria illetékes dikasztériumai és a koordinációval megbízott Szinódusi Főtitkárság közös megegyezéssel hozzák létre.

Vatikán, február 16-án, Ferenc pápa

Forrás: www.vaticannews.va/hu

Fotó: www.vaticannews.va/en