2021. szeptember 30-án délelőtt 11.30-tól a Szentszék Sajtóirodájából egye- nes adásban közvetítették azt a sajtótájékoztatót, amelyen bemutatták a Csa- ládok X. Világtalálkozóját, melyet 2022. június 22. és 26. között tartanak Rómában. A találkozó témája: „A családi szeretet: hivatás és életszentségre vezető út”.

A felszólalók között volt: Kevin Farrell bíboros, a Világiak, Család és Élet Dikasztérium prefektusa; Angelo De Donatis bíboros, a pápa általános hely- nöke a római egyházmegyében; Gabriella Gambino professzor, a Világiak, Család és Élet Dikasztérium altitkára; Walter Insero atya, a római egyház- megye tömegkommunikációs irodájának igazgatója; Giovanni és Elisabetta Scifoni, a római egyházmegyét képviselő család.

A teremben jelen volt Marco Frisina atya, a világtalálkozó himnuszának szerzője és Marko Ivan Rupnik jezsuita atya, aki az esemény szimbolikus képét festette.

Az alábbiakban a felszólalásokat közöljük:

Kevin Farrell bíboros beszéde

Már csak néhány hónap választ el bennünket a Családok X. Világtalálkozójának megünneplésétől. A Szentatya már bejelentette, hogy az idei eseményt nem egyetlen városban rendezik meg, mint a múltban, hanem „több közpon- tú”, a világ összes egyházmegyéiben megtartott, „széles körű” esemény lesz.

A 2022. június 22. és 26. közötti héten a pápa Rómában csak a püspöki kon- ferenciák, az egyházi mozgalmak és családegyesületek küldötteivel találko- zik. De ugyanazokban a napokban a világ minden családja részt vehet az egyházmegyei találkozókon, az ünnepi rendezvényeken és a szentmisén, melyeknek a megszervezése minden püspök saját feladata egyházmegyéjében. Tehát a családok találkozója továbbra is mindig világméretű esemény lesz, mint a múltban, de ezúttal a helyi egyházakban kerül sor rá minden földrészen. Mindannyian együtt, egymással lelki közösségben, de nem mindannyian ugyanazon a helyen!

Nem szabad ebben az új módozatban korlátozást látnunk! Épp ellenkezőleg, ez kiváló lehetőség arra, hogy a világ minden plébániájának és egyházmegyéjének családjai a püspökük köré gyűljenek. Így nemcsak a családpasztorációban dolgozók és nemcsak azok a családok vehet részt ezen a fontos egyházi eseményen, amelyek megengedhetik maguknak az utazást, hanem sokkal több család is.

Elengedhetetlen ugyanis, hogy minél több családot bevonjunk, ha új lendületet akarunk adni a családpasztorációnak. Nem lehet csak „öntözendő talajnak” tekinteni a családokat, melyek passzívan fogadják a „felülről érkező” beszédeket, tanításokat vagy lelkipásztori kezdeményezéseket. Ehelyett ők a „mag”, amely megtermékenyítheti a világot! Ők az evangelizátorok! Az elvont beszédeknél sokkal inkább maguk a családok azok, amelyek valódi és hiteles tanúságot tesznek a világ előtt a családi szeretet szépségéről.

Dikasztériumunk ezért bátorítja a püspököket, hogy fogadják el a Szentatya kérését, és jól tervezzék meg mind az eseményre való felkészülés időszakát, mind az egyházmegyei kezdeményezések lebonyolítását, amelyek, mint említettem, a pápa és a küldöttek római találkozójával egy időben zajlanak majd. E célból szeretnék emlékeztetni annak fontosságára, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a találkozó témájából – Családi szeretet: hivatás és élet-szentség útja – és a kiválasztott szimbólumokból (ima, logó, himnusz és kép).

Kilenc hónap választ el bennünket az eseménytől: alkalmas és még elég hosszú ez az időszak ahhoz, hogy minden egyházmegye lelkipásztori tervébe beiktassanak néhány, kifejezetten a családoknak szentelt programot.

A családok világtalálkozója zárja majd le az Amoris laetitia családévet. Éppen e különleges év alkalmából a püspöki konferenciák, az egyházmegyék, sőt maguk a családok is számos dolgot kezdeményeztek, hogy megtalálják az Amoris laetitia apostoli buzdítás konkrét megvalósításának módjait. Azt láttuk, hogy sok családban megvan a vágy, hogy együtt járjanak ebben a mindenki számára nagyon nehéz időszakban. Mi mint dikasztérium – és velünk együtt sok egyházmegye szerte a világon – azt tapasztaltuk, hogy a családokkal való törődést a családok szívesen fogadják és az gyümölcsöt is terem. A családok azt szeretnék, ha kísérnék őket, ha támogatnák őket, és ha „Egyháznak éreznék magukat”. A családok nagylelkűek! Ha különleges lelkipásztori gondoskodásban részesülnek, készségesen állnak az Egyház küldetésének és más családok megsegítésének szolgálatába.

Ne hagyjuk ki tehát ezt a lehetőséget, hogy a ránk bízott családokkal együtt megszilárdítsuk kezdeményezéseinket és újakat is indítsunk!

Angelo De Donatis bíboros beszéde

A Rómában élő egyház örömmel készül arra, hogy fogadja a Családok X. Világtalálkozójának küldötteit és résztvevőit. Az egyházmegyei közösség örömmel fogadta püspökünk, Ferenc pápa felhívását, és ezt a találkozót nemcsak rendkívüli eseménynek tartja, hanem „értékes lehetőségnek, hogy lelkesedéssel szenteljük magunkat a családpasztorációnak: házastársak, családok és pásztorok együtt”.

A bő három éve kezdődött hosszú előkészítő szakasz során a világjárvány miatt a rendezvény megtartásának és lebonyolításának módja számos változáson és jelentős módosításon ment keresztül.

Köszönjük Ferenc pápának ezt a kiváltságos lehetőséget, amelyet Róma városának és az egész világnak kínál. Ez kétségkívül „a Gondviselés adta lehe tőség egy olyan világméretű esemény megvalósítására, amely képes bevonni minden családot, amely az egyházi közösség részének szeretné érezni magát”.

Az, hogy a találkozó fő helyszínéül a Péter és Pál apostolok emlékét őrző várost választotta, kiemeli a Rómában élő egyház eredeti hivatását, azt, hogy „elöl jár az egyházak közösségében”. A római egyházi közösség fogadjaugyanis a világ püspöki konferenciáinak családpasztorációs küldötteit, kö- zösségben a többi egyház által helyi szinten szervezett kezdeményezésekkel.

Az Amoris laetitiának szentelt év mellett a családok világtalálkozójának előkészítése egybeesik a szinódusi folyamat első szakaszával egyházmegyénkben (2021. október – 2022. április). Egyházi közösségünk, mely részt vesz a „kölcsönös meghallgatás dinamizmusában”, elsőbbséget fog adni a családok meghallgatásának azzal a szándékkal, hogy „együtt járjanak” a pásztorokkal, annak tudatában, hogy csak egymás meghallgatásával fogjuk meghallani a Lelket, aki az Egyházhoz szól, ahogy a Szentatya többször elmondta.

Ebben az összefüggésben a római egyházmegye mindent megtesz annak érdekében, hogy a világ minden családja, különösen azok, amelyek nem tudnak eljutni Rómába, szintén részt vehessenek a találkozón, és átélhessék a hitnek ezt a rendkívüli élményét.

A családok világtalálkozójának előkészítésével és megrendezésével kapcsolatban a római egyházi közösség továbbra is támogatni fogja az egyházmegyei Karitásznak a térségben már jelen lévő kezdeményezéseit a nehéz helyzetben lévő családok megsegítésére. Ez a szolidaritás kifejezése és segítség- nyújtás olyan családok számára, akik részben a világjárvány miatt mostoha körülmények között élnek.

A szolidaritási projektek közül, melyeket e nagy világesemény alkalmából különleges módon kívánunk támogatni, szeretném kiemelni az Emporio del- la Solidarietà Santa Giacintát, mely a Via Casilina Vecchián található Cittadella della Caritàn belül van, egy igazi bevásárlóközpont, ahol a rászo- ruló családok ingyenesen vásárolhatnak. Azután megemlítem az Alessandrino negyedben található Casa dell’Immacolatát, amely hajléktalan anyákat és gyermekeket fogad, segítséget és ellátást nyújt; valamint a Villa Glori parkban található Casa Wandát, ahol Alzheimer-kórban szenvedő idősek élnek, és ahol családjaikat is támogatják.

Biztos vagyok abban, hogy ez a találkozó, melyet püspökünk, Ferenc pápa vezet, kegyelmi esemény és a közösség megtapasztalása lesz a családok számára egyházmegyénkben és a világ többi egyházaiban.

Gabriella Gambino professzor beszéde

Szeretnék néhány gyakorlati információt adni a családok világtalálkozójának előkészítéséhez és megtartásához. Ami a Rómában szervezett eseményt ille- ti, a pasztorális kongresszus és fesztivál a VI. Pál Teremben lesz. Körülbelül kétezer küldött (köztük sok család) vehet részt, akiket közvetlenül a püspöki konferenciák, valamint a családszövetségek és a nemzetközi egyházi moz- galmak vezetői hívnak meg. Az egyes püspöki konferenciák küldötteinek száma a konferencia méretével lesz arányos. A mozgalmak és egyesületek ismeghatározott számú küldöttel vehetnek részt. Ezeket a számokat közvetlenül a mi dikasztériumunk közli velük a következő hetekben, hogy minden konferencia és mozgalom elkezdhesse kiválasztani saját küldötteit.

A püspököknek, a világ összes egyházmegyéjébe, közvetlenül küldünk ja- vaslatokat, hogy ezt az eseményt helyi szinten – első alkalommal – meg tudják szervezni. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem könnyű kezdeményezni, különösen bizonyos földrajzi területeken és rendkívüli lelkipásztori helyzetekben, de mindenkit bátorítunk, hogy próbálja meg bevonni a családokat ebbe a kalandba. Sok család szeretne részt venni és szeretné, ha bevonnák, akár csak egyházmegyei szinten is.

Az egyházmegyékben a találkozókat lehet a Szentatya által választott téma köré szervezni, ez az alapja annak a hét katekézisnek, amelyet a római egyházmegye hamarosan közzétesz öt nyelven, és amely az egész világ számára elérhető lesz. Ezek a katekézisek önmagukban is felkészülési útként használhatók a Rómában és az egyes egyházmegyékben szervezett találkozókra.

A római lelkipásztori kongresszus a következőképpen épül fel: június 22-én, szerdán délután lesz a fesztivál a családok tanúságtételeivel, a Szentatya je- lenlétében; 23-án, csütörtökön, 24-én, pénteken és 25-én, szombat délelőtt lesz a lelkipásztori kongresszus, mely szentmiséket és szentségimádásokat, pasztorális előadásokat és műhelymunkákat foglal magában, hogy a világ minden tájáról származó pasztorális tapasztalatokat találkoztassuk egymás- sal. Szombat délután a Szent Péter téren lesz a szentmise, amely a meghívott küldöttek jelenlétén túl nyitott program lesz különösen a római egyházmegye családjai számára, akik püspökük, a Szentatya köré gyűlhetnek. Természete- sen mindenki követheti majd online közvetítésen keresztül és részben a televízióban is a hét eseményeit. Azért szombat délutánra tettük ezt a misét, hogy vasárnap a családok világszerte együtt ünnepelhessenek saját püspökükkel. A program vasárnap délelőtt a Szentatyával közösen elmondott Úrangyala imádsággal zárul a Szent Péter téren.

A családoknak, minden földrészen, lehetőségük lesz arra, hogy otthonról, számítógépükkel vagy okostelefonjukkal, külön regisztrálva, távolról is részt vegyenek, mind a felkészülési programokon – a következő hónapok során, a regisztrációt követően ugyanis tájékoztatást kapnak azokról a lelkipásztori eszközökről, amelyeket dikasztériumunk fokozatosan bocsát majd rendelke- zésükre –, mind pedig a közvetlen digitális közvetítést követve a 2022. júni- us 22–26. közötti héten Rómában megrendezésre kerülő találkozón.

Walter Insero atya beszéde
Az egyik fő kihívás nemcsak a kommunikáció fejlesztése lesz, hanem a világhálón keresztül történő részvétel ösztönzése is, válaszul a Szentatya hívására: „Mindenki részt vehet a családok találkozóján, azok is, akik nem tudnak eljönni Rómába.”

A helyi szinten szervezett találkozókon kívül a családoknak, minden földrészen, lehetőségük lesz arra, hogy a római világtalálkozót számítógépen vagy okostelefonon keresztül követve közel érezzék magukat egymáshoz. A felkészülés időszaka is mindenki számára elérhető digitális formában a www.romefamily2022.com weboldalnak köszönhetően. A ténylegesen öszszegyűlt küldöttekhez ily módon több ezer résztvevő fog csatlakozni.

A világtalálkozó minden programja követhető lesz a közösségi felületeken. A nyitótalálkozót a pápával, vagyis a családok 2022. június 22-i fesztiválját a VI. Pál Teremben pedig világszerte közvetítik, hasonlóképpen június 25-én, szombat délután az összes római családdal közösen tartott szentmisét a Szent Péter téren és a másnapi Úrangyalát, amikor megbízást kapnak az egész világ családjai.

A honlap – az előkészületek ezen hónapjaiban – elsősorban olyan tartalmak közzétételére szolgál majd, amelyek segíthetik az egyházmegyéket, mozgalmakat, egyesületeket abban, hogy rendezvényeket, elmélkedéseket és találkozókat szervezzenek a helyi közösségekben. Lesz egy külön hely a hét katekézisnek, amelyeket fokozatosan teszünk közzé, és amelyekhez tanúságtételeket tartalmazó videók kapcsolódnak majd. Az oldal egyik része a római egyházmegye és a dikasztérium által készített, mindenki számára elérhető és ingyenesen letölthető anyagok gyűjtésére szolgál: logók, videók, szövegek, javaslatok. Egy másik rész a De Donatis bíboros által említett, a nehéz helyzetben lévő családokat támogató három római projekt konkrét támogatására szolgál.

Ami a közösségi média stratégiáját illeti, olyan megközelítést választottunk, amely összhangban van a széles körű és többközpontú megközelítéssel. A cél az, hogy minél több felhasználót bevonjunk, hogy megosszuk velük a#wmof22 hashtagünket, és így terjesszük tartalmainkat. Ezek között a katekézis témáit feldolgozó videókon kívül lesz néhány interjú római családokkal, más földrészeken élő családok tanúságtételei, szent családokról szóló történetek stb.

Arra fogunk törekedni, hogy valóban közel legyünk mindenkihez, különösen azokhoz, akik különböző okokból nem tudnak kimozdulni, tudatában annak, hogy – miként a Szentatya mondja – „az internet a közösségi média számtalan kifejezőeszközével megsokszorozhatja az elbeszélés és megosztás képességét” (Üzenet a tömegkommunikáció világnapjára 2021).

A Scifoni család felszólalása

Megtiszteltetés, hogy tanúi lehetünk ennek az eseménynek, és képviselhetjük az összes római családot. Ezeket a családok világtalálkozója előtti hónapokat örömteli várakozással és izgalommal éljük meg. Tudjuk, hogy valami csodálatos dolog fog történni velünk, Rómával és az egész világgal. Biztosan sűrű, tartalmas, fárasztó, de egyben izgalmas napok állnak előttünk, együtt szeretett pápánkkal.

Készülünk lelkileg a 2022. júniusi találkozóra azoknak az eszközöknek köszönhetően, amelyeket a római egyházmegye és a Világiak, Család és Élet Dikasztérium készített, majd adott minden családnak.

Először is nézzük a világtalálkozó imáját. Lelkipásztori eszköznek lett kita- lálva; elmondhatják otthon a szülők a gyerekeikkel együtt; a plébánián is használható csoportok, mozgalmak, közösségek találkozóin. Ez az egyik módja annak, hogy megköszönjük az Atyának a család nagyszerű ajándékát. A teljes szöveg több nyelven is elérhető a honlapon.

Az egyházmegye egy gyönyörű képet is készített, amely az esemény szimbóluma. Ez nem ikon a szó szoros értelmében, hanem festmény. Marko Ivan Rupnik jezsuita atya, művész és teológus, az Aletti Központ Művészeti és Építészeti Műhelyének igazgatója készítette. A címe: „Nagy ez a titok.” A meleg színek dominálják, a mérete 80×80 cm. A háttérben a galileai Kánában tartott menyegző jól ismert jelenete látható (Jn 2,1–11), amikor Jézus végbeviszi első csodáját: a vizet borrá változtatja. A bal oldalon a menyasz- szony és a vőlegény fátyollal takarva jelenik meg, míg a bort töltő szolga arca – az ókeresztény ikonográfiának megfelelően – Szent Pálnak, a pogá- nyok apostolának vonásait viseli. Maga Pál az, aki a keresztény kinyilatkoztatás fényében kezével elhúzza a fátylat, s Mária és Krisztus kapcsolatára mutatva felkiált: „Nagy ez a titok; Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom!” (Ef 5,32).

Aztán itt van a We believe in love [Hiszünk a szeretetben] című himnusz. Marco Frisina atya írta a szövegét és szerezte a zenéjét. Az ének egyértelműen a családi szeretet témájáról, a júniusi világtalálkozó központi témájáról szól. A Krisztus, a Vőlegény és az Egyháza közötti örök nász nagy titkát tárja elénk. A családnak, még nehézségeivel együtt is, megvan az ereje, hogy minden szívet megszólítson azáltal, hogy tanúságot tesz a keresztről, Krisztus megváltó művéről. Ebben a himnuszban ugyanis megható meghatározások hangzanak el a családról, mint például a szépségnek, az életnek és az örömnek termékeny méhe; a szeretetnek, a világosságnak és a reménynek az iskolája a világ számára. A családnak valóban az a feladata, hogy a Teremtő arcát felfedje a világ előtt.

A találkozóra való felkészülés érdekében egy videoklip is készült a himnuszról. A filmet Luigi Pingitore rendező készítette, aki bebarangolta városunkat, és évszázadokon átívelő pompájú képeken keresztül mesélte el Róma várakozását. Nem csak ez van benne. A rendező utazása a városközpontból a külvárosokba feltárja a város életét meghatározó családi kapcsolatok szépségét. A kórus és Róma mellett ugyanis a videoklip főszereplője egy család, amely a hit, a munka és különböző kötelezettségek között éli mindennapjait. De felesleges tovább beszélni róla, nézzük meg együtt…

(Fordította: Tőzsér Endre SP)