A temesvári piarista templomban 2022. december 19-én, hétfőn 19 órai kezdettel emlékkoncertet tartottak Sebastian Kräuter püspök születésének századik évfordulója alkalmából. Az esemény házigazdája Kocsik Zoltán lelkipásztor, a piarista templom igazgatója, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Gimnázium igazgatója, zenei vezető Denis Moldovan, a temesvár-belvárosi Szent Katalin templom orgonistája volt. Fellépett Dr. Cristian Roșoagă, a temesvár-józsefvárosi plébániatemplom orgonistája, Andreea Ciobotă (szoprán), Augustin Vitan (tenor), Iustin Călin (basszus), hegedűn játszott Antonio Leonard Agigheoleanu. A koncert kezdetén Kocsik Zoltán lelkipásztor román, német és magyar nyelven üdvözölte a jelenlévőket, majd Dr. Claudiu Călin egyházmegyei levéltáros, a sajtóiroda munkatársa, a rendezvény társszervezője, Dr. Sebastian Kräuter néhai püspök életéről tartott rövid életrajzi-történelmi előadást. A nagyszabású zenei program nem kevesebb, mint tizenhét szerzeményt és improvizációt tartalmazott a klasszikus, romantikus és modern korból. A koncert végén Zoltán atya rövid imát mondott a száz évvel ezelőtt született főpásztor lelki üdvéért, illetve kiemelte a koncerten fellépett valamennyi zenész közreműködését.
Külön köszönet Kocsik Zoltán igazgatónak a nagylelkű közreműködésért és a házigazda szerepéért, minden zenésznek, Szilvágyi Zsolt pasztorális helynöknek, temesvár-józsefvárosi plébánosnak és az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció ferences nővéreinek a részvételért és az erkölcsi támogatásért. Köszönet illeti továbbá a Temesvári Rádió német nyelvű szerkesztőségét és Astrid Weisz szerkesztőt, hogy a világi médiában népszerűsítette az eseményt.
Sebastian Kräuter püspök születése századik évfordulójának méltó megünneplésére készülve a Hegyvidéki Bánsági Német Demokrata Fórum és a resicabányai Német Kulturális és Felnőttképzési Egyesület Erwin Josef Țigla úr révén egy bélyeggel ellátott, 2022. december 22-én, Sebastian Kräuter püspök születésének napján Niczkyfalván felhasználandó elsőnapi boríték kibocsátását és forgalomba hozatalát tervezi.

Száz éve született Sebastian Kräuter – Életrajz
Sokan azok közül, akik megélték az 1989 előtti időket, ma különböző életkorral és élettapasztalattal, de különösen azok, akik aktívan gyakorlolták keresztény-katolikus hitüket, tudják, hogy a kommunista rendszer hosszú éveken keresztül nem engedte meg a romániai egyháznak, hogy minden egyházmegyében megyés püspöke legyen. Augustin Pacha püspök 1954-ben bekövetkezett halála és a titokban felszentelt Dr. Boros Béla bebörtönzése után az egyházmegyének csak ordináriusai lehettek, vagyis olyan klerikusok, akik korlátozott egyházi jogokkal és hatáskörrel vezethették a temesvári egyházmegye lelki és világi ügyeit, amelyet az államhatalom egyoldalúan „esperesség” szintjére degradált.
Az egyik ilyen ordinárius – ordinarii substituti – Sebastian Kräuter volt. Sebastian Kräuter 1983-ban Ferdinand Hauptmannt követte, aki az egyik olyan ordinárius volt, akit Augustin Pacha püspök jelölt ki utódául (Msgr. Hauptmann előtt, 1954-1981 között, szintén Augustin Pacha határozata által, Msgr. Konrad Kernweisz vezette az egyházmegyét). A szocialista rezsim egyházzal szembeni viszonyának bizonyos enyhülése miatt azonban Sebastian Kräuter a Szentatyától azt a pontosítást kapta, hogy ő ordinarius ad nutum Sanctae Sedis – azaz a Szentszék elrendeléséből, kérésére és megbízásából ordinárius.
De ki volt Sebastian Kräuter lelkipásztor? És mi tette őt olyan különlegessé?
A későbbi pap és püspök Sebastian Kräuter 1922. december 22-én született a bánsági sváb faluban, Nitzkydorfon / Nițchidorf, Temes megyében, négy fiúgyermeket nevelő családban. Apja Balthasar Kräuter kereskedő, korán meghalt, anyja Katharina, született Nasz. A négy fiú közül kettő – a két legidősebb, Franz és Sebastian – pap lett, a másik kettő különböző szakmát választott. Franz Kräuter volt Pacha püspök utolsó titkára, évek múltán esperes, plébános, de mindenekelőtt a temesvári egyházmegye neves levéltárosa és történésze.
Sebastian Kräuter és fivérei a szülőfalujukban jártak általános iskolába, majd a Temesváron található „Banatia” német római katolikus gimnáziumban tanultak. Az érettségi után, 1942-ben beiratkozott a Temesvári Római Katolikus Teológiai Akadémiára, ahol 1946-ban diplomázott. 1946. június 2-án Augustin Pacha püspök pappá szentelte, és még ugyanebben az évben kinevezték temesgyarmati káplánnak. Ezt a települést és annak egész katolikus közösségét Kräuter atya személyisége fémjelezte, aki ott szolgált ordináriussá való kinevezéséig. 1964-ig Nikolaus Anton plébános káplánja volt, majd annak halála után, 1983-ig a közösség plébánosa, amely akkoriban közel 5000 lelket számlált, és egy időben több, Bánság-szerte ismert zenekarral rendelkezett. Közülük a legnépszerűbb a Loris Fanfare volt, amely még a kommunista időben is elkísérte azokat a búcsújárókat, akik a máriaradnai kegyhelyre zarándokoltak és Mária-énekeket énekeltek. Kräuter részese volt egyházközsége lelki életének.
Az egyházjog és a latin nyelv jó ismerője, tehetséges szónok és impozáns személyiség, Sebastian ordinárius a kommunizmus idején, 1983-1990 között nem kevesebb, mint hét évig vezette az egyházmegyét. Az 1989-es változások Temesváron találták őt, ahol II. János Pál pápa – miután rendeződtek a Romániával való kapcsolatok és helyreállt a katolikus hierarchia mindkét rítusban – kinevezte annak a városnak a püspöki székébe, ahol a kommunista ellenes forradalom kitört. A Szentszékhez való megbonthatatlan kötődés jele volt az is, hogy 1990. április 28-án a Szent György székesegyházban a Szentatya küldötte, Angelo Sodano érsek szentelte püspökké. Fáradhatatlan munka, sikerek ugyanakkor szomorú évek következtek. Sok pap és a német nemzetiségű hívek tömeges kivándorlása, amely már jóval 1989 előtt elkezdődött, számos plébánia és közösség felbomlásához vezetett. De a vérrel és verejtékkel kivívott szabadság az egyházmegyei struktúrák újjáépítéséhez, a régi püspöki palota helyreállításához és újranyitásához, a Gerhardinum Katolikus Líceum megalapításához (1992/1993), egyes szerzetesrendek újjászületéséhez, illetve letelepedéséhez, a temesvári egyházmegyei Caritas szervezetének megalapításához is vezetett. Kräuter püspök mindebben fáradhatatlan támogatókra talált: ilyen volt Martin Roos atya, aki sok projekt igazi motorja volt és akit a kancellária igazgatójává nevezett ki, fiatal titkára, Böcskei László, Pál József Csaba resicabányai plébános és krassói esperes, valamint sok más pap, akik közül néhányan már az Örök Atya házába költöztek, mások még mindig dolgoznak és köztünk vannak. A Vita Catholica Banatus című folyóirat alapítása és „elkeresztelése” is Sebastian Kräuter püspök támogatásával történt a resicabányai szerkesztőségben, Pál József Csaba atya vezetésével.
A kommunikatív, dinamikus, együttérző Kräuter püspök úgy maradt meg sokak emlékezetében, mint jótevő, a rászorulók támogatója, aki megosztotta az anyagi javakat embertársaival és kiállt a spirituális értékek mellett.
Az egyházmegye vezetésétől 1999-ben visszavonult Kräuter püspök rövid ideig még segítette utódát, Martin Roos püspököt, amennyire egészségi állapota engedte. Halála előtt Boros Béla címzetes érsekkel († 2003) és Dr. Lorenz Zirenner kanonok atyával († 2005) együtt a Piața Unirii 10. szám alatti kanonoki házban élt, ahol a ferences nővérek gondozták. A nővérek által fenntartott temesvári Memorandului utcai hospice-ban hunyt el 2008. január 29-én. Böcskei László atya, utódja, Martin Roos és a nővérek végig mellette voltak. A székesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra, elődje, Augustin Pacha püspök és Boros érsek mellé.
Libertas filiorum Dei – ez volt Sebastian Kräuter püspök atya felszentelési jelmondata, amely tökéletesen illett a korhoz, a helyhez és az akkori emberekhez. A pásztor ezen keresztül vezette és bátorította nyáját, utalva arra a szoros kapcsolatra, amely a szabadság és a valódi kereszténység, az istengyermekség között fennáll. Ezekben a napokban, amikor Sebastian Kräuter püspök atya születésének századik évfordulóját ünnepeljük, emlékezzünk és elmélkedjünk jelmondatáról, gyakoroljuk erényeit és említsük meg imáinkban, mert a Népek Apostola is arra buzdít bennünket: „Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben.” (vö. Zsidók 13, 7).

A temesvári Püspökség sajtóirodája