A Lugosi Római Katolikus Plébánia adott otthont december 9-én, szombaton a Temesvári Római Katolikus Püspökség és a Püspökség keretében működő Felnőttpasztorációs iroda által szervezett továbbképző kurzusnak, amelyen akolitusok és preorátorok vettek részt. A programot Pălie Veniamin főesperes, a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa és Dr. Tietze Imogen képzési referens vezette. A kurzus témája az igeliturgia volt.
A szervezők bevezetője és üdvözlő szavai után dr. Imogen Tietze ismertette a liturgikus reform fő okait a II. vatikáni zsinat után. Nagy alapossággal foglalta össze a reform célkitűzéseit a Sacrosantum Concilium, a Szent Liturgiáról szóló konstitúció szerint, hangsúlyozva, hogy ezek ma is érvényesek, 60 évvel a konstitúció kihirdetése után.
A kiscsoportos megbeszélések során a megfogalmazott kérdések arra irányították az egybegyűltek figyelmét, hogyan valósítsák meg a konstitúciótól a szentmise ünnepléséig való átmenetet a plébániai közösségek konkrét valóságában.
A folytatásban dr. Imogen Tietze szentírási idézettel segítette a résztvevőket Jézusnak az írástudókhoz és farizeusokhoz intézett intésének aktualizálásában (Máté 23:1-12). Jézus intése, miszerint „aki nagyobb közületek, az a szolgátok lesz” lángra lobbantotta a jelenlévők szívét, hogy még inkább tudatosítsák a közösségért végzett szolgálatuk fontosságát akolitusként, lektorként vagy előimádkozóként.
Ezt követően a résztvevők délben közösen elimádkozták a zsolozsmát (hora sexta), ami megerősítette a köztük lévő lelki és testvéri közösséget. Ebéd után Veniamin atya rövid előadást tartott az igeliturgiájáról, és válaszolt a jelenlévők konkrét kérdéseire a liturgia ünneplésével kapcsolatban.
Következett az igeliturgia előkészítése és celebrálása Imogen Tietze vezetésével. Végezetül a találkozás örömétől eltelve mindenki visszatért a plébániai közösségébe, hogy még odaadóbban szolgáljon, úgy, mint Jézus, aki „nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak”.
A jelenlévők ezúton is hálát adnak Istennek ezért a képzési napért, és köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik közvetlenül részt vettek a szervezésben és megvalósításban, valamint minden egyes résztvevőnek, akik jelenlétükkel és tapasztalataikkal gazdagították a napot.

Sr. Monica Bogdănel, Gondviselés Nővérei kongregáció