Téged, Isten, dicsérünk téged Úrnak ismerünk. Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel, téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak: Szent vagy, szent vagy, erősséges Szent Isten vagy. Nagyságoddal telve ég s föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld. Jeles mártírseregek magasztalnak Tégedet. Vall tégedet világszerte szent Egyházad ezerszerte, ó, Atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt, ki hozzánk tőled jött le, Atya igaz Egyszülöttje; és áldjuk veled vigasztaló Szentlelkedet. Krisztus, Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál. Halál mérgét megtiportad, mennyországod megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi Megváltónk, maradj vélünk. Szentjeidhez végy föl égbe az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, Áldd meg a te örökséged, Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké fölmagasztald. Minden nap dicsérünk Téged, szent nevedet áldja néped. Bűntől e nap őrizz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, Tebenned van bizoldalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem.