Pál József Csaba temesvári megyés püspök 1878-as iktatószámú dekrétuma alapján a temesvári Szent György székesegyház káptalanjába hat új kanonok kapott kinevezést.
Az új kanonokok beiktatására 2024. február 24-én, szombaton, Szent Gellért vértanú püspök oltárraemelésének ünnepén kerül sor. A 18 órakor kezdődő szentmisét követően, amelyet Király Árpád marosi főesperes, az ezen a héten a székesegyházban szolgálatot teljesítő kanonok (hebdomadar) celebrál, Pál József Csaba megyés püspök 18.30 órai kezdettel beiktatja az új kanonokokat. Ebből az alkalomból a székeskáptalan tagjai az egyházmegye főpásztora előtt leteszik a hűségesküt és elfoglalják helyüket a székesegyház szentélyében lévő stallumokban. A székeskáptalan tagjai mostantól a következő kanonokok:

PRAEPOSITUS MAIOR
: Msgr. DIRSCHL Johann
PRAEPOSITUS MINOR: Ft. SZILVÁGYI Zsolt
CANONICUS LECTOR: Msgr. AUGUSTINOV Gjuka
CANONICUS CANTOR: Ft. LAUŠ Nikola
CANONICUS CUSTOS: Ft. JÄGER Adalbert
CANONICUS ARCHIDIACONUS: Ft. KIRÁLY Árpád
CANONICUS SENIOR: Ft. KAPOR János
CANONICUS IUNIOR: Ft. FILIP Dorin Gyula
CANONICUS ALEXANDRINUS SENIOR: Ft. MIRCIOV Sebastian
CANONICUS ALEXANDRINUS IUNIOR: Ft. BENE Tamás
CANONICUS CAROLINUS SENIOR: Ft. PĂLIE Veniamin
CANONICUS CAROLINUS IUNIOR: Ft. KOCSIK Zoltán.

A tiszteletbeli kanonokok kollégiumát kiegészíti dr. Toman Zoltán, aki Rómában a Szentszék szolgálatában álló egyházmegyés pap, dr. Bakó László, iratosi plébános, az Egyházmegyei Bíróság officiálisa. Mindkét klerikus eddig a temesvári székeskáptalan prebendáriusaként szolgált. A tiszteletbeli kanonokok egyházmegyénkből vagy más egyházmegyékből származó lelkipásztorok. A tiszteletbeli kanonokok között évek óta megtalálhatók papok a Szeged-Csanádi Egyházmegyéből és a Zrenjanini/Nagybecskereki Egyházmegyéből – köszönhetően a történelmi kapcsolatoknak, amelyeket egyházmegyénk püspökei mindig is hangsúlyoztak és ilyen módon is fenntartottak. A tiszteletbeli kanonokok között megtalálhatók a fuldai és a regensburgi egyházmegye papjai is.
A prebendáriusok a kanonokok állandó munkatársai, és a múltban engedélyezték/megkérték őket, hogy vegyék át a kanonokok feladatait, ha azok különböző okokból nem voltak elérhetőek, vagy túl sok feladatuk volt. Ezért jutalmat is kaptak – a praebenda azt jelenti, hogy a szóban forgó klerikusnak akkoriban fizetést adtak. A fent említett rendelettel Pál József Csaba temesvári megyés püspök két prebendáriust is kinevezett Ft. Matieș Marin szörényi esperes, karánsebesi plébános és Ft. Bărbuț Augustin helyettes ökonómus, a temesvári Szentháromság plébánia plébánosa személyében.
A temesvári székeskáptalan a csanádi egyházmegye káptalanjának történelmi utóda, a kanonokok száma az évszázadok során változott.
Azok a kanonokok, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt visszavonulnak a káptalan aktív szolgálatából, emeritus kanonokká válnak. A megyés püspök mindannyiuknak köszönetet mond eddigi hűséges és odaadó szolgálatukért, és sok kegyelmet és áldást kíván munkájukhoz.
A káptalan tagjai – a kanonokok – a rájuk bízott pasztorális, oktatási vagy kulturális feladatokon kívül felváltva, egy-egy héten át celebrálnak szentmisét a temesvári Szent György római katolikus székesegyházban, illetve a liturgikus év különböző ünnepein vagy időszakaiban közös imádságokon vesznek részt.
A Jóisten áldja meg a székeskáptalant, a kanonokoknak adjon kegyelmet és erőt a munkájukhoz, amelyet ezentúl végezni fognak!

Temesvár, 2024. február 22.

A temesvári egyházmegye sajtóirodája