Înscriere în clasa a IX-a
PROFIL TEOLOGIC ROMANO–CATOLIC

I. Etapa I

1. Calendarul înscrierii la proba de aptitudini
Înscrierile pentru admitere se fac în perioada 2-5 iunie 2020, între orele 9.00-15.00, la secretariatul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la liceul teologic romano-catolic absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial. Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail (gerhardinum@yahoo.com) a unității de învățământ.

2. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
– anexa la fișa de înscriere;
– certificat de naştere – copie;
– fişa medicală în original cu specificarea “apt pentru liceu”;
– declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
– adeverință/certificat de botez – copie
– recomandarea consiliului parohial/preotului paroh
– adeverință eliberată de școala de proveniență din care să rezulte mediile la purtare și disciplina religie pentru cei patru ani de învățământ gimnazial (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a)
– datele de contact al elevului sau al părintelui: adresa de e-mail, whatsapp, facebook, telefon

3. Probele de aptitudini
În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
– un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins. Interviul se va desfăşura în data de 9 iunie 2020, între orele 9.00-16.00. Rezultatele vor fi comunicate în data de 12 iunie 2020, la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum” sau online/telefonic.
– o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă. Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă încalcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie trebuie să fie minimum 7 (șapte).

4. Înscriere la liceu (în urma examenului de aptitudini şi Evaluării Naţionale)

Predarea documentelor pentru finalizarea înscrierii se va realiza în perioada 29 iunie-3 iulie 2020. La sediul liceului vor fi predate documentele următoare:

– Fișa de înscriere la liceu – Media generală şi notele obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
– Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)

II. Etapa a II-a
Înscrierea se va desfăşura în perioada de 27 iulie 2020, interviul/colocviul/proba orală în 29 iulie 2020 la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum” sau online/telefonic. Rezultatele vor fi comunicate în 29 iulie 2020.

declaratii