Történelmi pillanatoknak lehettünk tanúi az elmúlt napokban, hiszen Romániába látogatott Szent Péter utóda, Ferenc pápa, aki három napig tartózkodott országunkban (2019. május 31 – június 2). E látogatás alkalmával a Szentatya nem csak a bukaresti hívekkel, hanem a négy történelmi – gyulafehérvári, szatmári, nagyváradi és temesvári -, egyházmegye területén élő hívekkel valamint a a jászvásári közösséggel is találkozott, továbbá ellátogatott Balázsfalvára is, ahol hét püspököt avatott boldoggá.
Ferenc pápa május 31-én 11 óra után néhány perccel érkezett meg Bukarestbe, ahol Klaus Iohannis román államfő és felesége, Carmen Iohannis, valamint a romániai katolikus püspöki kar várta a bukaresti nemzetközi repülőtéren. A Szentatya első napját a fővárosban töltötte, a második nap kora reggel Csíksomlyóra vezetett az útja, majd onnan Jászvásárra utazott, utolsó napját pedig Balázsfalván töltötte.
A történelmi eseményen a temesvári egyházmegye hívei is jelen akartak lenni, ezért a temesvári Püspökség külön zarándokvonat igényelt Csíksomlyóra.  Ezen  körülbelül 1.000 személy utazott az egyházmegye különböző helységeiből (Arad, Pécska, Nagyiratos, Zimándújfalu, Majlát, Vinga, Temesvár, Újszentes, Buziásfürdő, Perjámos, Detta, Gátalja, Csák, Oravicabánya, Resicabánya, Lugos, Karánsebes, Brestye, Óbesenyő, Nagyszentmiklós, Csanád, Pankota, Máriaradna). Voltak, akik az autóbuszt vagy a személygépkocsit választották, hogy Csíksomlyóra vagy Balázsfalvára eljussanak, számuk mintegy 1.500-ra tehető.
A zarándokok többsége Csíksomlyóra indult, legtöbben a vonatot választva, ami május 31-én, pénteken 14.33 órakor indul Temesvárról, és útközben megállt Vingán, Aradon és Máriaradnán, hogy felvegye a zarándokcsoportokat. Ugyanakkor három autóbusz is indult abba az irányba.
Június 1-jén kora hajnalban a temesvári zarándokok megérkeztek Csíksomlyóra, ahol nagy örömmel és lelkesedéssel indultak fel a Nyeregbe, ahova a Szentatyát is várták, hogy az ünnepi szentmisét bemutassa, valamint hogy találkozhasson az erdélyi hívekkel. Ferenc pápa röviddel 11 óra után érkezett a csíksomlyói Nyeregbe, ahol megközelítőleg 150 ezer ember fogadta lelkes köszöntéssel. Az eső ellenére mindenki nagyon boldog volt, mikőzben a Szentatya pápamobilból integetve érkezett fel a Hármashalom oltárhoz. Nagyon megható és emlékezetes volt ez a pillanat!
A Szentatya hangsúlyozta: nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk a múlt szomorú eseményeit, azonban ezek nem jelenthetnek akadályt vagy ürügyet, amelyek meggátolják a testvéri együttélést. „Az idei zarándoklat Erdély öröksége, azonban egyúttal tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is. Ugyanakkor felhívás az életté vált hit és a reménnyé lett élet bizonyosságának helyreállítására. Zarándokolni azt jelenti, hogy mint nép hazatérünk. Egy nép, amelynek gazdagsága a számtalan arc, kultúra, nyelv és hagyomány; Isten hívő szent Népe, amely Máriával együtt zarándokol az Úr irgalmát énekelve” – fogalmazott a Szentatya. A teljes szentbeszédet itt (https://romkat.ro/2019/06/01/ferenc-papa-csiksomlyon-ez-a-zarandoklat-erdely-oroksege/) olvashatják.
A szentmise végén a Szentatya megajándékozta a Csíksomlyói Szűzanyát egy aranyrózsával, ami egyedi az egész Kárpát-medencében. Ezután a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, Jakubinyi György megköszönte a négy történelmi egyház nevében, “hogy velünk imádkozott és a szentmiseáldozatot bemutatta. Isten tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben!” – fogalmazott az érsek.
Másnap, június 2-án, Ferenc pápa hét vértanú görög katolikus püspököt – Valeriu Traian Ferențiu (1875–1952); Vasile Aftenie (1899–1950); Ioan Suciu (1907–1953); Alexandru Rusu (1884–1963);  Ioan Bălan (1880–1959); Tit Liviu Chinezu (1904–1955); Iuliu Hossu (1885–1970) – avatott boldoggá Balázsfalván. Különös kitüntetés ez a helyi görög katolikus egyház számára. Romániában a kommunista rendszer megerősödése után betiltotta a görög katolikus egyházat, amelynek hét püspökét 1948-ban letartóztatták. A hét új vértanú püspök ünnepét a görög katolikus kalendáriumban boldoggá avatásuk napján, június 2-án jegyzi.
A balázsfalvi boldoggáavatási szentmise végén Ferenc pápa hivatalosan búcsúzott nem csupán az jelenlévőktől, hanem mindenkitől, akikkel az elmúlt napokban találkozott. Köszönő szavait teljes terjedelmében az alábbiakban olvashatják:

Kedves fivérek és nővérek,

mielőtt befejezzük ezt a Szent Liturgiát, mégegyszer üdvözölni szeretnélek mindannyiotokat, akik itt jelen vagytok, és akikkel találkoztam az elmúlt napokban, megköszönve a szívélyes fogadtatást. Tisztelettel üdvözlöm az államelnököt és a többi világi méltóságot, és kifejezem őszinte hálámat a gyümölcsöző együttműködésért, a látogatás előkészítése és lezajlása tekintetében. Hálás vagyok Dániel pátriárkának, az ortodox egyház szent szinódusának, a papoknak és a romániai ortodox egyház híveinek azért, hogy a testvériség szellemében fogadtak! Az Úr áldja meg ezt az ősi és tiszteletreméltó egyházat, és támogassa küldetésében!
Szeretettel és hálával üdvözlöm Eminenciás Lucian Mureșan bíboros urat. Üdvözlöm a katolikus egyház híveit: a püspököket, a papokat, a megszentelt élet intézményeit és a laikus testvéreket Bukarestből, Jászvásárról, illetve azt a számos zarándokot is, akik eljöttek Csíksomlyóra. Hálát adok Istennek, hogy megadta a lehetőséget, hogy veletek imádkozzak és bátorítsalak benneteket az evangelizálás melletti elköteleződésetekben és a szeretet cselekedeteinek megvallásában. Itt, Balázsfalván a vértanúság, a szabadság és a könyörületesség földjén elhozom tiszteletemet nektek, a görögkatolikus egyház fiainak, akik három évszázada tesztek tanúságot az apostoli hűségről és hitetekről.
A Boldogságos Szűz Mária árassza anyai oltalmát az ország minden lakójára, akik a történelem során mindig közbenjárására hagyatkoztak. Neki ajánlak mindannyiotokat, és arra kérem Őt, vezéreljen benneteket hitetek útján a hiteles haladás és béke jövője felé, hogy így járuljatok hozzá egy minél igazságosabb és testvéribb haza építéséhez.
Június 2-án Ferenc pápa a nagyszebeni reptérről indult, ahol a román légtársaság gépe (TAROM) várta, felkészülve, hogy Rómába vigye. A reptéren a Szentatya nem tartott hivatalos beszédet, Klaus Iohannis államfő és felesége jelenlétében érkezett, és rövid búcsúzás után pontosan 17.37 órakor a pápát szállító gépmadár felemelkedett a kifutópályáról.

Váncsa Csaba