Családok X. világtalálkozója egyházmegyei szinten – a Varga család beszámolója:

Június 22-26. között Róma otthont adott a Családok X Világtalálkozójának, amelyet utoljára 2018-ben Dublinban rendeztek meg. Ez alkalommal nemcsak Rómában, hanem egyházmegyei szinten is voltak programok, melyekbe a családok bekapcsolódhattak, és ily módon megélhették a találkozás örömét. Tették ezt az Egyház jelenlegi szinódusi folyamatának szellemében, melynek három fő pillére a közösség, a részvétel és a küldetés. Püspök úr és néhány család Rómában képviselt minket, és tanúságot tettek hitükről.
Június 22-én, szerdán 19 órai kezdettel a temesvár-erzsébetvárosi templomban Dirschl Johann általános helynök celebrálta a családok egyházmegyei szintű találkozójának megnyitó szentmiséjét.
Az első olvasmány Tóbiás könyvéből származott (Tob 8,1-8) mely példát ad az ifjú házasoknak (és nem csak) arra, hogyan lépjenek a szentségi házasság útjára.
„Tóbiás fölkelt az ágyból és azt mondta Sárának: Kelj fel nővérem! Imádkozzunk együtt és könyörögjünk Urunkhoz, hogy elnyerjük kegyelmét és segítségét!” Az evangéliumi rész Mt 7,24-27 volt. A homíliát Barazsuly István atya tartotta román nyelven és Gál Márton atya magyarul.
Az atya kiemelte a családi élet négy oszlopát:
1. Kommunikáció – beszélgessünk egymással
2. Imádság – az emberek imádkozzanak együtt, egymásért, ezáltal őszintébbek lesznek, szorosan egymáshoz kapcsolódnak.
3. Hálaadás a múltért – elfogadni egymást úgy ahogy vagyunk a jóban rosszban.
4. Hűség
A szentmise végén két tanúságtételt hallottunk: Roxana Botos aradi feleség és édesanya, valamint Demeter Sándor temesvári református lelkész és felesége Enikő vallottak az Istenben vetett hitükről.
Június 23-án délután 5 órai kezdettel a Millennium templomban szentsegimádást tartottak a családokért, amelyet a lektorok és a preorátorok számára szervezett kurzus résztvevői szerveztek meg.
Június 25-én, szombaton 9.30-17 óra között Máriaradnán egész napos eseményen vettünk részt.
A bejelentkezés után megkaptuk a csoportszámot és a napot indító igeverset: „Az öröm a hősi erények légköre” KJ. A szentmisére való bevonuláskor a családok elhozták a különböző plébániákról a Názáreti Szent Család képeket. A szentmise főcelebránsa Matieș Marin atya volt, ő köszöntötte a jelenlevő családokat, és úgy fogalmazott: Szűz Mária Szeplőtelen Szívét dicsérve és kérjük a Szűzanyát, áldja meg családjainkat. Az olvasmányokat (Mtörv 6,4-9, Kol 3,12-21) és az evangéliumi részt (Jn2, 1-12 Kánai menyegző) követően román nyelven Pălie
Veniamin atya üdvözölte a családokat és mondott szentbeszédet. – Áldásra várunk mindannyian, mint az evangélium is mondja „.. hogy életetek örömteljes legyen”
A magyar családokhoz Heinrich József atya szólt: – A házastársak töltekezzenek az élő víz forrásából, Isten Igéjéből. Ahol szeretet van ott nem ketten hanem hárman vannak. Maradjatok együtt jóban és rosszban. A Názáreti Szent Család példája legyen életünkben. P. Pionak van egy imája a házaspárokra:
„Áldjon meg benneteket az Úr,
és tegye könnyűvé számotokra
a család igáját!
Legyetek mindig jók!
Ne feledjétek, hogy a házassággal
olyan nehéz kötelességek járnak,
melyeken csak isteni
kegyelem könnyíthet:
érdemeljétek ki mindig
ezt a kegyelmet!
És az Úr őrizzen meg titeket
a harmadik és negyedik nemzedékig!”
A szentmise után következett Matieș Marin atya román és Szilvágyi Zsolt atya magyar nyelvű előadása Családi szeretet: hivatás és az életszentség útja címmel
Íme néhány gondolat :
„Lélekben hagyjunk itt egy hálaképet; köszönjük meg a Jóistennek a házastársunkat, gyermekeinket, családunkat” mondta Zsolt atya.
Hivatásunk a család:
– minden hivatás feladattal jár, kapunk egy feladatot – Isten szeretetét továbbadni.
– az erőnkhőz képest próbáljuk meg az Isten szeretetét közvetíteni,
– azt a szeretet amit kaptunk elfogadni a másiktól.
Életszentség; II. János Pál pápa 2001-ben szentté avatott egy családot azért, mert szépen megélték a családi élet hivatását. Ők a mostani világtalálkozó védőszentjei: Boldog Luigi és Mária Quattracchi olasz házaspár.
A mai világ bajára, ha receptet kellene írni akkor az lenne, hogy olvassuk a Szentek életét – ajánlja Zsolt atya.
Az életszentség apró gesztusokbol növekszik.
– fel tudom ismerni mi Isten üzenete melyet általam akar továbbitani a világnak.
– engedem, hogy Isten eszköze legyek.
Családi szeretet: a szeretetről nem könnyű hitelesen beszélni.
Evangélium: a 12 éves Jézus elvesztése a templomban
A Názáreti Szent Család tudott szeretni mert voltak erőforrásai:
– jelen lenni a vasárnapi szentmisén, Istennel élni – azt jelenti, nem minden a mi válunkra nehezedik.
– voltak jó szokások keretek – imádság, vasárnapi szentmise.
Elengedni a vádaskodást – nem az igazam a fontos hanem az, hogy megtaláljam a megoldást.
Mária és József elindulnak együtt keresni a gyermek Jézust – a párbeszéd oldja meg a problémákat.
Engedelmesség: a családi élet engedelmesség nélkül nem működik. A családban az a személy akinek nagyon erős a jelleme az mondja: legyen úgy ahogy Te akarod.
Isten valaki által azt üzeni: ne dolgozz olyan sokat vagy – gyere haza hamarabb!
Az engedelmesség nem diktatúrát jelent – párbeszéd útja oldják meg a problémákat. A családban is döntsünk együtt. Általunk az Isten valami szépet ad a világnak.
Az élőadas után, hogy a családok jobban mégismerjék egymást, kiscsoportos beszélgetést tartottak a következő kérdések alapján:
1 Bemutatkozás
2 Mi az ami benneteket közelebb visz Istenhez?
3 Mi az ami benneteket közelebb visz egymáshoz?
4 Melyik az a gondolat, amit te a mai találkozóról magaddal viszel? Mire hív meg ez a gondolat?
Ebéd után következtek a műhelyek melyekben mindenki megtalálhatta az egyeniségének megfelelő témát :
Szentségimádás (magyar és román nyelven)
Együtt lakunk a Szűzanyával (magyar és román nyelven)
Bibliakör (magyar és román nyelven)
A hit átadása a családban a gyermekeknek (román nyelven)
A család és a közösség ajándéka – ” Nagy titok ez …” (Ef 5,32) (román nyelven)
Egység a családban (román nyelven)
Házaspárok útja (magyar nyelven)
Kreatív műhelyek gyermekes családoknak (magyar és román nyelven)
A férjemmel, Imrével a Házaspárok útját vezettük kint a keresztúton.
A Schönstatt családmozgalom ihletéséből született – a keresztúti stációk mintájára –  A házaspárok útja. Ha végigelmélkedjük a 15 stációt látjuk, mennyi hasonlóság van a keresztút és a házasság állomásai között. Jézus nagylelkűen vállalja a küldetést, eleséseken, találkozásokon keresztül elhordozza a keresztet a Golgotáig és a keresztút végén felragyog a remény: a szeretetből odaadott élet a feltámadás fényében ragyog előttünk.
A házaspárok útjának állomásai: két ember vállalja hivatását, szeretettel párosult szerelem lendületében, elindulás az eggyé vált közös úton, ők is, mint Jézus, találkoznak segítőkkel siránkozókkal, gyermekekkel az elesésektől megterhelt úton. Végigjárva ezt a házasság szentségéből kitárulkozó utat, a végén Jézussal együtt hálaadással mondjuk ki, érdemes volt. A szeretetből odaadott élet a feltámadás fényében ragyog előttünk.
Majd ismét találkoztunk a templomban, ahol Matieș atya felkérte a temesvári Ciobotaru családot tanúságtevésre, majd megköszönte a team és a szervező családok munkáját, fáradságát, végül pedig felolvasta Püspök atya üzenetét.
„Nehéz időkben, ateista és egyházellenes rendszerek idején a családok adták tovább azt a hitet a következő nemzedékeknek, amelyet hűséggel éltek meg a családban. A jövőben is csak a család képes keresztény társadalmat építeni. Amilyenek lesznek a családok, olyan lesz a társadalom is. Minden család helyezze magát Isten elé, és legyen kész az árral szemben úszni. A családok társuljanak egymással, alkossanak közösségeket, hogy képesek legyenek szembenézni a mai idők kihívásaival”
Következett a képek megáldása, melyeket a családok hazavittek a plébániájukra. Majd kivonultunk a templomból az Oltáriszentséggel, ott kaptuk az atya áldását és kisgyermekek néhány fehér galambot az égbe röpítettek. Végezetül együtt mondtuk a következő imát :
Mennyei Atyánk, itt állunk előtted, hogy dicsérjünk téged és hálát adjunk neked a család nagy ajándékáért. Hozzád imádkozunk a házasság szentségében megszentelt családokért, hogy fedezzék fel újra minden nap a kapott kegyelmet, és mint kicsiny családegyházak, tanúságot tudjanak tenni jelenlétedről, és Krisztus szeretetéről, amellyel szereti az egyházat. Hozzád fohászkodunk azokért a családokért, akik nehézségeken, szenvedésen, betegségen vagy olyan megpróbáltatásokon mennek keresztül, melyeket csak te ismersz. Támogasd őket, és tudatosítsd bennük a megszentelődés útját, melyre hívod őket, hogy megtapasztalhassák végtelen irgalmadat, és új utakat találjanak a szeretetben való növekedésre. Hozzád imádkozunk a gyermekekért és a fiatalokért, hogy találkozhassanak veled, és örömmel válaszoljanak a hivatásra, melyet számukra kigondoltál. Hozzád szól a fohászunk a szülőkért és a nagyszülőkért, hogy tisztában legyenek azzal, hogy Isten atyaságának és anyaságának jelei, aki gondoskodik gyermekeiről, akiket te testben és lélekben rájuk bízol. Azért a testvériségért, melyet a család ajándékozhat a világnak. Urunk, tedd, hogy minden család meg tudja élni az életszentségre szóló hivatását az egyházban, főszerepet vállalva az evangelizálásban, az élet és a béke szolgálatában, egységben a papokkal és minden életállapottal. Áldd meg a családok világtalálkozóját. Ámen.
Szép volt együtt lenni, hitben erősödni, köszönjük a szervezők fáradságos munkáját! A Jóisten áldása kísérje életüket!

Varga család