Pál József Csaba megyéspüspök kinevezési dekrétuma értelmében szeptember 1-től Dumitru Daniel lelkipásztor a temesvár-gyárvárosi egyházközség plébánosa.
A közösség új plébánosát szeptember harmadik vasárnapján délelőtt a Millenniumi templomban celebrált szentmisén Filip Dorin Gyula esperes, csáki plébános iktatta be.
A liturgia keretében az esperes elsőként bemutatta az új plébánost, majd így fogalmazott: – A plébános beiktatása alkalmával az oltáron két szimbólum kapott helyet: a kulcs, amely a hatalom és a feltétlen bizalom jelképe, valamint az evangéliumos könyv, amely az isteni bölcsesség szimbóluma és kiemeli, hogy az új plébánosnak kötelessége hirdetni az Úr szavát.
Filip Dorin Gyula esperes ugyanakkor egy labdát is hozott magával az oltár elé, amely, mint mondotta, ugyancsak szimbólum: utal arra, hogy az Anyaszentegyház alapvető üzenete az öröm, a labdázás pedig gyermeknek és felnőttnek egyaránt örömteli perceket szerez, ugyanakkor jelképezi a csapatjátékot is. – A mai ünnep üzenete az, hogy az új plébánossal együtt éljük meg azt az örömet, hogy a keresztség szentsége által Krisztus csapatának tagjaivá váltunk. Segítsen mindannyiunkát a Boldogságos Szűzanya, Nagyasszonyunk, hogy az új plébánossal együtt Krisztus csapatának aktív tagjai maradjunk – fogalmazott az esperes, aki ezt követően felolvasta Pál József Csaba megyéspüspök kinevezési dekrétumát.
A beiktatási szertartás alkalmával az új plébános elmondta a hitvallást, majd a hűségeskü szavait, végül pedig új megbízatása jeléül megkapta a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom kulcsát és a Szentírást.
A helyi magyar közösség nevében Aranyosi Ervin: Nyissunk szeretet-iskolát című versével Varga Alexandra és Varga Alex köszöntötte Dumitru Daniel plébánost, Pál Krisztina tanítónő pedig úgy fogalmazott: – A Mennyei Atya és a Magyarok Nagyasszonya adjon erőt, hitet és egészséget a szolgálathoz, a mindennapi kihívásokhoz, hogy együtt tudjunk munkálkodni az egyre fogyatkozó magyar közösség megmaradásáért, fiataljaink és gyermekeink hitben és szeretetben való növekedéséért. Isten hozta a Magyarok Nagyasszonya gyárvárosi családjába.
A szentmise végén Dumitru Daniel plébános megköszönte a jelen lévő oltártestvéreknek, Filip Dorin Gyula esperesnek és Váncsa Csaba segédlelkésznek a biztató szavakat, illetve a szervezői munkát, az énekkar zenei szolgálatát, az egyháztanácsnak és a híveknek pedig azt, hogy szeretettel fogadták. Mint mondotta, a csapatjáték nem szurkolói magatartást, hanem mindenki részéről aktív részvételt kíván.