Kedves Testvéreim!

A bizonytalanság legalább némi csökkentéséért közöljük az újabb intézkedéseket hozzuk a Temesvári Egyházmegye számára:

1. Szentmiséket és semmiféle más ájtatosságot a hívek fizikai részvételével sem zárt helységben, sem a szabadban nem szabad tartani.

2. A temetéseket szentmise nélkül, csak a sírnál lehet végezni, lehetőleg röviden, prédikáció nélkül. Max 8 személy vehet részt. A hozzátartozókat tájékoztatni kell a temetés ezen módjáról. Ahol a kántor betöltötte a 65-ik életévét, ne vegyen részt a szertartáson. A jelen rendelkezés a mai nappal lép életbe és a kritikus helyzet feloldásáig van érvényben.

3. Csak azok a plébániai alkalmazottak járjanak be dolgozni, akiknek munkája semmiképpen nem nélkülözhető, és olyan munkát végeznek, amely otthonról nem végezhető el. Akik viszont bejárnak, kapjanak a plébánostól, mint munkaadótól, igazolást, az 1. számú melléklet szerint, amelyet hordjanak maguknál. A törvény ezt egyelőre azoknak írta elő, akik 22:00 és 06 között fontos ügyben (ezek fel vannak sorolva az állami rendelkezésben) ki akarnak járni. Ez érvényes a papokra is. Mindenképpen tartsák be az óvintézkedéseket (kézmosás, távolságtartás, fertőtlenítés, maszk, stb.).

• Azok, akik az éjjeli órákban nem kimondottan szolgálati ügyben hagyják el lakásukat, azoknak nyilatkozatot kell írniuk saját felelősségükre, a 2. számú melléklet szerint, amelyet szintén hordjanak maguknál. A lakás elhagyása csak nagyon fontos okból történjen! A fontos okok felsorolása is megtalálható az állami rendelkezésben. Előfordulhat, hogy mindezek az előirások a nappali kijárásra is kötelezőek lesznek, lehet, hogy egyes helyeken már alkalmazzák is. Kérem a paptestvéreket, hogy napközben is csak nagyon fontos okból hagyják el a plébániai lakásukat és másokat is biztassanak, hogy, amennyiben lehet, maradjanak otthon.
4. A virágvasárnapi barkaszentelés ebben az évben elmarad.
5. A szentgyónásnál a biztonságos távolság betartásánál nagyon vigyázzanak, hogy a gyónási titok semmiképpen meg ne sérüljön.
7. A Jó pásztor vasárnapi szokásos gyűjtés a hivatások számára, ebben az évben elmarad.
8. Egyszeri támogatás a leginkább rászoruló plébániáknak. Mivel ebben az időben szentmiséinken híveink nem vehetnek részt fizikai módon, és a templomokat is sokkal kevesebben tudják látogatni, a kiadások a plébániákon viszont továbbra is maradnak, ezért úgy döntöttünk, hogy a 20 leginkább rászoruló plébánia mindegyike a püspökség részéről 1000 Ron egyszeri támogatást kap. (A szegénységi fokozat megállapításánál a szolidaritási alapnál használt kritériumokat alkalmaztuk).
9. Az esperesi vizitációkat a rendkívüli idők elmúltával kell megtartani.
10.Elmarad a május 16-ra tervezett Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó és a bérmálkozókkal való találkozás. A bérmálkozók listájának a beküldési határidejét március 31-ről későbbi időpontra halasztjuk.
11. Elmaradnak az áprilisi és májusi bérmálások (Kisjenő április 19, Csákova május 17, Új Arad máj 30, TM Gyárváros május 31).
12. Hogy minél kevesebb teret adjunk a kijárásnak és így a fertőzés veszélyének, a főesperességi könyvelőhöz lehetőleg e-mailen küldjék irataikat (szkennelve), mindazt, ami így megoldható.
Ha nehezünkre is esik néhány rendelkezést betartani, ne felejtsük: életet, vagy életeket menthetünk ezáltal. Ez pedig keresztény kötelességünk.
A koronavírus által kialakult helyzetben a Szentszék március 19-én a teljes búcsúk elnyerésének lehetőségéről adott ki rendelkezést, március 20-án pedig a Bűnbánat Szentségével kapcsolatban.

A következőkre különösen is oda kell figyelnünk:

ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS

1. A bűnbánat szentségének rendes kiszolgáltatási módja a Covid-19 idején is a bűnök személyes, egyenkénti megvallása, bűnbánat és feloldozás által történik. (vö. CIC 960. kán).

2. Az általános feloldozás a bűnbocsánat rendkívüli formája, amelynek során a hívő (vagy hívők csoportja egyszerre) egyéni és teljes bűnmegvallás nélkül – súlyos szükség esetén, a megyéspüspök engedélyével – feloldozásban részesül.

3. Az általános feloldozás feltételei:

• közvetlen halálveszély: amikor a papnak emiatt nem áll rendelkezésére elegendő idő, ahhoz, hogy a bűnbánók gyónását meghallgassa. Halálveszélyt jelenthet súlyos betegség vagy ragályos kor terjedése.
• súlyos szükség áll fenn: amikor a gyónók számát tekintve nincs elég gyóntató mindenki gyónásának kellő időn belül való meghallgatására, és emiatt a gyónók önhibájukon kívül nélkülöznék a szentségi kegyelmet.
• Szükséges, hogy akik az általános feloldozásban részesülnek kellően legyenek felkészülve. A feloldozás érvényességéhez szükséges, hogy egyénenként elhatározzák azoknak a súlyos bűneiknek kellő időben egyenként való megvallását, amelyeket a jelenlegi körülmények következtében nem tudnak meggyónni.
• Ha a helyzet úgy alakul, és a gyóntató úgy ítéli meg, hogy a fentiek alapján élnie kell az általános feloldozással, előzetesen értesítse a püspökét, vagy, ha ez nem lehetséges, akkor informálja utólag, minél hamarabb. Arra kérem paptestvéreimet, hogy az adott helyzetek megítélésénél járjunk el körültekintően és óvatosan, tudván azt, hogy ezen rendkívüli kegyelmi eszközök alkalmazásával csakis a lelkek üdvösségét szolgálhatjuk.

TÖKÉLETES BÁNAT

A Katolikus Egyház Katekizmusának 1452. pontja alapján: „Amikor a bánat a mindennél jobban szeretett Isten iránti szeretetből fakad, tökéletes bánatnak (a szeretet bánatának) nevezzük. Súlyos helyzetekben, amikor a gyónási alkalomra nincs lehetőség, a tökéletes bánatot kell felindítani, elnyerve ezáltal Isten bocsánatát. Ez a bánat eltörli a bocsánatos bűnöket; sőt elnyeri a halálos bűnök bocsánatát is, ha együtt jár azzal a szilárd elhatározással, hogy a bűnbánó, mihelyt alkalma nyílik, szentségi gyónáshoz járul.

Amennyiben az általános feloldozás elnyerésére sincs lehetőség, abban az esetben a hívő azzal az elhatározással, hogy amint alkalma lesz rá, meg is gyónja bűneit, indítsa fel magában a tökéletes bánatot.

TELJES BÚCSÚ

A jelenlegi vészhelyzetben az Egyház felkínálja a lehetőséget a TELJES BÚCSÚ elnyerésére a koronavírusban szenvedő beteg híveknek, vagy a karanténban lévőknek, ha minden bűntől elszakadva, lelkileg bekapcsolódnak a tömegkommunikációs eszközök által közvetített szentmise ünneplésébe, a Rózsafüzér imádságba, a Keresztúti ájtatosságba, vagy más ájtatosságba, vagy, ha legalább elimádkozzák a Hiszekegyet, a Miatyánkot és egy Mária imát, ugyanakkor az Isten iránti hitben és a testvérek iránti szeretetben felajánlják ezt a megpróbáltatást. Legyen meg bennük az a szándék, hogy mihelyt lehetséges lesz, teljesítik a megszokott feltételeket (szentgyónás, szentáldozás, imádság a Szentatya szándékára).

Ugyanezen feltételek mellett Teljes búcsút nyerhetnek az egészségügyi dolgozók, a családtagok és mindenki, aki kitéve magát a fertőzés veszélyének, gondjukat viseli, megváltónk szavai szerint: „Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint, aki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13)

Ugyancsak Teljes búcsúban részesülhetnek az említett feltételek mellet mindazok, akik felajánlják szentséglátogatásukat, vagy szentségimádást végeznek, vagy legalább fél óráig Szentírást olvasnak, vagy elimádkozzák a rózsafüzért, vagy elvégzik a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozzák az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, kérve a Mindenható

Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint, hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket magához hívott.

A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük megkapni a betegek szentségét. Ilyen esetben javasoljuk a feszület vagy a kereszt használatát.

Az eddigi rendelkezések kiegészítéseként, Főtisztelendő Paptestvéreim figyelmét a következőkre hívom még fel:

  • szentségek kiszolgáltatása (keresztség, házasságkötés) csak szükség esetén történjen és nagyon szűk körben (keresztségnél szülők és keresztszülők, házasság esetén a pár és két tanú), betartva a higiéniai előírásokat.
  • gyóntatást csak nyitott helyeken és a szükséges óvintézkedések alkalmazásával végezzünk (előírt távolság betartása, maszk stb.)
  • a betegek kenetét is nagy elővigyázatossággal, a hatóságok előírásait betartva, szolgáltassuk ki.
  • A megkenés egyetlen testrészen is elegendő, elmondva hozzá a szent kenet teljes formuláját (vö. CIC 1000. kán).
  • Közvetlenül a kenet feladása előt és után a kézfertőtlenítés kötelező!
  • Karantén alatt lévő betegnél alapvetően a telefonon keresztüli lelkipásztori segítségnyújtás megengedett, de feloldozás ezen a módon nem lehetséges. Szükséghelyzetben a megfelelő óvintézkedések vagy védőöltözet használatával adható a szent kenet.
  • Amennyiben a védőfelszerelés vagy hatósági előírások nem engedik a kenet kézze történő adását, a jog lehetővé teszi (vö. CIC 1000. kán 2. §), hogy azt alkalmas eszköz segítségével vigyük fel a betegre (pl. egyszer használatos fültisztító pálcika).
  • Temetést is csak szűk körben lehet végezni, a virrasztókat pedig hagyjuk el.Az országban hatályba lépett állami szigorításokat és a járvány gyors terjedését figyelembe véve, 2020. március 21-én kelt rendelkezésemmel a fent leírtak, visszavonásig érvényben maradnak egyházmegyénk területén.Az óvatossági intézkedésekben, esetleg azok változtatásában, kövessék a hatósági szervek rendelkezéseit.

Temesvár, 2020. március 23.

 

                                                                                                                                  ✠ József, püspök